2019-06-05

Framtidens vård – bygger vi rätt sjukhus och gör vi det på rätt sätt?

Behovet av vårdinsatser
Hur vården levereras förändras kontinuerligt. Vi har sett en dramatisk minskning av vårdtider inom slutenvård, och nu finns en stark ambition för att hitta former för att vårda patienter i hemmet eller vid sjukhus med en lägre utrustningsnivå. Digitaliseringen driver en vård som ser helt annorlunda ut. Patienterna vill känna igen sig i sin digitala vardag också i vården. Digitaliseringen är också en del i nya sätt att ge vård på de sätt som krävs för att kunna upprätthålla kvalitet och jämlikhet i vården i och med ett ökat vårdbehov.

Detta får stora konsekvenser för vilka investeringar i sjukhus som skall göras och vilka risker att investera fel som finns. En noggrann analys av medborgarnas behov och konsekvenser av förändrade vårdleveranser ger möjligheter att bygga rätt – flexibelt och etappvis för att följa utvecklingen.

Hitta rätt lösningar
En transparent översikt över vilken vård som levereras och hur är startpunkten för att kunna bygga olika realistiska scenarier för hur vården kommer att levereras imorgon. Vilka delar är vi mer säkra på och varför? Vad avgör behovet av operationssalar, vårdplatser, osv, och hur kan vi agera på löpande förändringar i de förutsättningar som vi identifierat som avgörande? Exempelvis kommer omfattningen av dagkirurgi att öka, men inom vilka realistiska ramar och vad behöver hända för att ramarna skall räcka till? Inte bara slutenvården utan också öppenvården kommer att se helt annorlunda ut inom en snar framtid – i vilken utsträckning kommer patienter till sjukhusen och i vilken utsträckning kommer kompetensen dem till godo på andra sätt?

Hantera riskerna i flytten
När de strategiska frågeställningarna är besvarade behöver en rad taktiska risker hanteras – sjukvård är komplex och noggranna förberedelser för verksamhetsanpassade lokaler krävs. Flytten kräver noggranna förberedelser, ofta två gånger med tillfälliga lokaler i mitten. Sirona har projektlett flytt av akutmottagning, förberett en total ombyggnad av ett av Sveriges största sjukhus, flyttat en röntgenmottagning, byggt upp nya logistik och materialförsörjningsflöden, sammanfört en länskirurgienhet, och mer därtill. Vi förstår konsekvenserna av produktionsstörningar och vikten av systematik och noggrannhet vid flytt av komplexa verksamheter under gång.

Slutsatser 
Stora investeringar riskerar att låsa in resurser där de inte gör mest nytta när framtidens sjukvård skall levereras. En grundlig förståelse för hur behovet av vårdinsatser kommer att utvecklas och hur de kan komma att levereras kan göra dramatisk skillnad i investeringsbehovet.

Risken för verksamhetsstörningar i samband med nya lokaler är stor. Utformningen av verksamhetsanpassade lokaler, tillfälliga och permanenta, kräver djup förståelse för vårdens funktionssätt, systematisk och grundlig projektledning. En noga förberedd, planerad och genomförd flytt av verksamhet minimerar riskerna för störningar.

Om du vill veta mer, kontakta Johan Hilm