2019-06-04

Sirona i Almedalen: Hjälpa eller stjälpa – så blir den nya kömiljarden

Kömiljarden introducerades 2008 för att stimulera regionerna att arbeta för kortare väntetider. Uppföljningen av insatsen har visat att satsningen hade positiv effekt för nytillkomna patienter men har kritiserats för att leda till undanträngningseffekter för bl a kroniskt sjuka patienter. Det politiska styret har tillkännagett att en kömiljard kommer införas som ska omfatta hela vårdkedjan med särskilt fokus på kroniska patienter där vite eller sanktioner ska åläggas regioner som inte klarar vårdgarantin. Det är inte klart hur ett sådant styrsystem ska se ut. Dessutom introducerar komplexare sjukdomsområden svårare tolkningar för vilka mätpunkter som ska användas för att mäta tillgänglig vård.

Seminariets syfte är att utforska hur kömiljarden bör utformas för att säkra tillgänglig, preventiv och jämlik vård. Hur bör en målrelaterad ersättning utformas för hela vårdkedjan? Vilka styrmedel bör användas för att undvika snedvridningar och främja tillgänglig, preventiv och jämlik vård.

Varmt välkomna till ett spännande panelsamtal!

Här hittar du seminariet i Almedalsprogrammet 

Se hela Sironas Almedalenprogram här

Om du har några frågor om Sironas deltagande, hör av dig till Britta Stenson