2019-04-09

Sirona och Cross vill tillsammans öka cancerpatienters trygghet och delaktighet

Sirona och Cross Technology Solutions (Cross) har inlett ett spännande samarbete för att tillsammans utveckla en användarvänlig digital helhetslösning för cancervården. Den svenska cancervården håller internationellt sett en mycket hög kvalitet, men upplevs av många patienter och anhöriga som fragmenterad (Källa: ”Bättre cancervård med patienten i fokus”, Regionalt Cancercentrum Syd). Många beskriver en otrygghet vid förflyttning mellan vårdinstanser och en bristande översikt över sitt sjukdomsförlopp, medan sjukvården har en mycket begränsad insyn i patientens mående emellan sjukhusbesöken. Den nya digitala tjänsten kommer att ge cancerpatienten en känsla av trygghet samt av att vara välinformerad och delaktig i sin egen vård. 

”Synergieffekter mellan Sironas erfarenhet av tjänstedesign och implementeringsarbete och Cross väl utprövade e-hälsoplattform ger oss unika förutsättningar för att skapa en helhetslösning där arbetsprocesser optimeras för att sätta patienten i fokus och till fullo dra nytta av den digitala plattformens potential.

Detta innebär en förändringsprocess som kan vara krävande, men möjliggör den eftertraktade kombinationen av en bättre patientupplevelse parallellt med att frigöra arbetstid för vårdpersonalen, det vill säga en långsiktigt hållbar vårdmodell som vi idag är i enormt stort behov av.”

Peder Engman, VD Sirona

“Connected Health Company of the year”

Under många år har Cross drivit ett intensivt arbete tillsammans med patienter, vårdpersonal och akademin för att kunna möta vårdens utmaningar. Resultatet är den molnbaserade e-hälsoplattformen LifePod. Efter att ha demonstrerat kapacitet att både möjliggöra förbättrade arbetssätt för sjukvården samt förbättrade levnadsvanor hos patienten, fick Cross sitt officiella erkännande när man av Swedish Mobile Awards 2017, med bland annat Google i juryn, fick utmärkelsen “Connected Health Company of the year”. 

Bättre monitorering utanför sjukhuset

Verktyget är diagnosoberoende och kan hantera multipla hälsotillstånd i samma gränssnitt och är kliniskt och tekniskt testat på ett 10-tal sjukhus i Sverige för hjärt- och lungsjuka patienter. Plattformen ger patienter stöd och visuell överblick över sjukdomsförloppet och planerade aktiviteter, samt flera möjligheter till kommunikation med vårdgivaren. Monitorering i hemmet sker både via sensorer och via patientens egen rapportering av uppmätta mätvärden och självskattad hälsa. Vårdgivaren erbjuds i sin tur en unik patientöversikt som inkluderar automatisk patientprioritering möjliggjord via en avancerad AI-algoritm, vilken på ett lättöverskådligt sätt identifierar vilka patienter som har störst behov. Detta ökar kunskap och kontroll över patienternas tillstånd när de befinner sig utanför sjukhuset och möjliggör därmed proaktiva insatser, alltså rätt vård vid rätt tid.

Sironas har erfarenhet av tjänsteutveckling och förändringsledning

Sirona har ett starkt ”track record” inom tjänsteutveckling och förändringsledning på många nivåer inom vårdsektorn. Sironas medarbetare är vana att arbeta med patientföreningar och spetspatienter för att utveckla arbetssätt som sätter patienten i fokus. Sirona arbetar kontinuerligt med att testa nytänkande metoder för att öka denna samverkan.

I ett pågående förbättringsarbete av vårdflödet för prostatacancer som Sirona driver tillsammans med två svenska sjukhus, är patientrepresentanter tillsammans med läkare, övriga professioner och chefer en integrerad del i både kartläggning, prioritering av identifierade problemområden och därefter utveckling och implementation av förbättringsinsatser. Patientrepresentanter deltar i viktiga roller i själva projektorganisationen genom att vara representerade i styrgrupp såväl som i arbetsgrupper.

Skalbar och framtidssäkrad lösning

För de regioner och sjukhus som har valt att använda hälsoplattformen har dess öppna och flexibla arkitektur varit avgörande, då den ger en skalbar och därmed framtidssäkrad lösning som tillåter integration mot nya system, sensorer och analysverktyg.

”På sikt och i takt med att en växande mängd patientdata genereras kommer LifePod att utgöra ett mycket kraftfullt beslutssystem med kapacitet att rekommendera åtgärder för individuella cancerpatienter. Plattformen kan även utgöra grunden för mer avancerad cancersjukvård i hemmet, såsom cellgiftsbehandling och provtagning, vilket många patienter önskar och vilket även ses som ett nödvändigt steg i att uppnå ett resursoptimerat och hållbart framtida vårdsystem”

Thomas Bergqwist, VD på Cross Technology Solutions.

 

Vill du veta mer om Sironas samarbete med Cross? Kontakta Susanna Leidegrant