2019-02-06

Sironas arbete på BUP i Kronoberg uppmärksammas

Omfattande förändringsarbete hos BUP Kronoberg

I oktober 2017 publicerades en artikel i Smålandsposten som handlade om Sironas då nyligen avslutade revision av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Kronoberg. Artikeln uppmärksammade att revisionen visade stora brister i verksamheten. Revisionen blev nyligen återigen omnämnd i Svenska Dagbladet. Denna gång beskrivs Sironas revision som rättvis och att den tydliggjorde BUP:s många utmaningar.

Något som inte omnämns i den senare artikeln är att ett team från Sirona i januari 2019 avslutade sitt uppdrag som stöd till klinikens ledning och medarbetare i ett omfattande förändringsprogram. Förändringsprogrammets mål var i enlighet med de förbättringsområden som framkom från revisionen 2017 och omfattade insatser för förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Exempelvis stöttade Sironas team kliniken i framtagandet av nya vårdriktlinjer, en långsiktig kompetensutvecklings- och rekryteringsplan, samt i ansträngningarna att arbeta närmre viktiga samverkansparter såsom första linjen och skolan. Arbetet innefattade även kontinuerligt ledningsstöd från två av Sironas experter - båda läkare med lång erfarenhet av ledarskap och tillgänglighetsfrågor inom svensk hälso- och sjukvård och psykiatri.

Sironas team observerade under förändringsprogrammets gång en stor förändring i ledarskapet, i den allmänna attityden och stämningen på kliniken samt i klinikens arbetssätt. Trots att mycket kvarstår att göra, har kliniken med hjälp av Sirona kommit långt sedan de oroande resultaten från revisionen 2017. Vi ser att vi har givit BUP i Kronoberg bättre förutsättningar att klara de utmaningar som de står inför och det är vår förhoppning att den negativa trend som definierat verksamheten under många år nu äntligen har vänt

Läs SvD-artikeln här