2020-02-13

Utvärdering av internt utvecklingsprojekt på myndighet

Bakgrund

En myndighet startade 2017 ett internt utvecklingsprojekt för att skapa en tydligare struktur för hanteringen av frågor och ett bättre systematiskt arbete inom ett ämnesområde. I samband med projektets start togs ett beslut om att det skulle utvärderas efter två år.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att utvärdera det interna utvecklingsprojektet. Utvärderingen skulle ha både ett internt och externt perspektiv och omfatta såväl projektets genomförande som uppnådda resultat.

Genomförande

Utvärderingen bestod främst av tre delar:

  • Dokumentstudier av mötesanteckningar från forum som skapades i samband med utvecklingsprojektet, för att kartlägga projektets genomförande
  • Intervjustudie genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare på myndigheten och relevanta externa personer från andra relevanta myndigheter, förbund och organisationer.
  • Syntes utifrån resultaten av dokumentstudien och intervjustudien. Övergripande mönster/teman identifierades och utvecklingsprojektet utvärderades.

Resultat

Utvärderingen resulterade i en rapport med där kartläggningen av projektets genomförande och resultat samt identifierade förbättringsområden presenterades.  Utvärderingen bidrog till myndighetens beslut att fortsätta driva utvecklingsprojektet ytterligare ett år.