Analys

Lösningsorienterade metoder för optimering av vård och hälsa

Faktabaserade arbetssätt och beslut leder till rätt insatser vid rätt tillfälle

Beslutsunderlag grundat i fakta är en förutsättning för att rätt insatser genomförs. Sirona har stor erfarenhet av analysprojekt, kvantitativa såväl som kvalitativa. Vår kompetens täcker hela analysprocessen, från uthämtning och strukturering av stora datamängder, problemlösning och komplex analys, till tolkning, urval och presentation av resultat.

Vi arbetar innovativt och systematiskt med att sammanställa beslutsunderlag även där fakta är svåra att fånga och tolka. Vår breda kompetens och erfarenhet inom analys omfattar bland annat analys av patientflöden, vårdutbud och vårdkonsumtion. Vi utför även kvalitetsuppföljning, verksamhetsgenomlysningar, revisioner och benchmarking. Vi arbetar även med omvärldsanalys, för att skapa förståelse för hur trender inom hälsa, vård och omsorg i samhället i stort kan förändra vårdens förutsättningar.

Preventiva och proaktiva insatser nu och för morgondagen

Vår vision är att skapa en hälso- och sjukvård som arbetar enligt Sironas 6 P: Personcentrerad, Prediktiv, Proaktiv, Preventiv, Produktiv och Populationsbaserad. Fokus är alltid ökad patientnytta och bättre hälsoresultat för varje investerad krona.

Många hälso- och sjukvårdsaktörer har tillgång till en växande mängd outnyttjad vårddata. Våra experter på kvantitativa analyser förädlar våra kunders datamängder till information och insikter. Proaktiva vårdtjänster innebär även målgruppsanalyser för att identifiera mönster i en populations historiska vårdkonsumtion. Med hjälp av dessa mönster kan vi förutsäga vilka individer eller grupper som har behov av mer omfattande vård i framtiden och utifrån denna kunskap kan vi stötta våra kunder med att designa och genomföra proaktiva och koordinerade insatser för bättre hälsa.

Vi har erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och arbetar både självständigt eller i våra kunders system. Inom hälsoekonomi genomför vi bland annat analyser där vi belyser kostnader fördelat på olika samhällsaktörer, för att illustrera nyttan av satsningar inom exempelvis folkhälsoområdet. Fokus är alltid ökad patientnytta och bättre hälsoresultat för varje investerad krona.

Exempel på relaterade kundprojekt

#009b37

#d70c68

#009b37

#4b4b4b