Skip to main content

Sekretesspolicy

De person- och projektuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som våra kunder själv lämnar till oss som t. ex projektinformation, bolagsnamn, fakturaadress, e-postadress och telefonnummer. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder våra kunders person- och projektuppgifter. Här beskrivs också våra kunders rättigheter gentemot oss och hur man kan göra sina rättigheter gällande. Våra kunder kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sironagroup.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla våran kunders personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till våra kunders integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som kunder ger till oss eller annan relevant information i projekt sammanhang. Våra kunder kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

  • Person- och kontaktinformation: Bolagsnamn, Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer etc.
  • Information i sammanhang med projekt: analyser och annan relevant information

Information vi samlar in om våra kunder

När våra kunder er i en relation med oss genom projekt/tjänster kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, företagsnamn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Information om projekt/tjänster: Exempelvis detaljer angående projekt/tjänster Sirona AB är involverad i.
  • Finansiell information: Vad som är budget och fakturerad.
  • Historisk information: En kunds fakturor, betalnings- och kredithistorik.
  • Information om hur man interagerar med våra tjänster: Kontaktuppgifter, fakturor, projektbaserad information, vissa relevanta e-poster

Informationen kunder ger oss, såväl som information om projekt/tjänsterna och kunders finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med Sirona AB, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett kan vara nödvändig för andra syften i projektet.

Vad gör vi med kunders information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra projekt/tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Kommunicera med kund

Vi kan komma att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information i våra projekt, tjänster eller för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om våra kunder inte vill motta sådan kommunikation, är dom välkomna att skicka e-post till info@sironagroup.se .

Vilka kan vi komma att dela denna information till?

Vi kommer inte att överföra till, eller dela en kunds information med, utvalda tredje parter, förutan våran externa samarbetspartnare (IT leverantör och Accounting som har pålitlig sekretess rutin). Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vår kunds data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter

– Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
Vi lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som bolag. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, IT leverantör och accounting.

– Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vår kund har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

– Vad vi INTE kommer att göra med vår kunds data

Vi kommer inte att sälja våran kunds personuppgifter till tredje part utan deras medgivande.

Hur länge lagrar vi våra personuppgifter?

Vi lagrar våran kunds data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar våran kunds data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Våra kunders rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till kunds data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år.

Rätt till rättelse

Kunden har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om sig själv. Detta gör enklast ved att maila in uppgifterna till info@sironagroup.se

Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)

Våran kund har rätt att begära radering av sina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av en kunds data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall sådana data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Senast uppdaterad: 2022-06-25