Skip to main content

Bakgrund

Tillgänglighet utgör en av hörnpelarna för en god hälso- och sjukvård. Det är välkänt att bristande tillgänglighet leder till ökade patientsäkerhetsrisker; trots detta har långa väntetider till vård länge varit ett problem i Sverige och andra länder med skattefinansierade sjukvårdssystem. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) fick ett regeringsuppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten. I uppdraget ingick att genomföra en internationell jämförelse av reglering och tillsyn i andra länder med syfte att dra lärdomar till den svenska kontexten; vilket Sirona fick i uppdrag att genomföra.

Genomförande

Uppdraget avgränsades till att fokusera på reglering och tillsyn av specialiserad somatisk vård i de nordiska länderna samt Australien, Nederländerna och Storbritannien. Baserat på de aktuella utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård fokuserades analysen mot tillgänglighet i form av första besök respektive väntetid till operation/åtgärd. Arbetet utgick från åtta övergripande frågeställningar för de studerande länderna. Frågeställningarna berörde såväl olika länders lagar och förordningar som den historiska utvecklingen av tillgänglighet och det praktiska arbetet med tillsyn av tillgänglighet i respektive land. Genom en kombination av granskning av offentliga rapporter, analyser av internationella väntetidsdata samt kvalitativa intervjuer med företrädare från tillsynsmyndigheter i respektive land skapades en djuplodande bild av varje lands förutsättningar, arbetssätt och resultat.

Resultat

Analyserna visade att tillgängligheten hade försämrats i vissa länder men förbättrats i andra. Genom att jämföra den väsentliga utvecklingen av väntetider med tillsynsmyndigheters agerande i de studerade länderna framkom en bild av att det är möjligt att genom systematiskt tillsynsarbete, inklusive förelägganden och hot om viten, förbättra tillgängligheten. Den internationella jämförelsen är inkluderad i IVOs publicerade rapport ”Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården”.