Skip to main content

Bakgrund

Region Gävleborg kommunaliserade stora delar av sin hemsjukvård 2013 men en del av ansvaret blev kvar i regional regi. Det återstående ansvaret låg därmed under diskussion om det skulle växlas över till kommunal regi eller inte.

Sirona fick i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning av konsekvenserna vid en ”tröskelväxling” av den återstående delen av hemsjukvården. Analyserna omfattande fyra perspektiv: personal & kompetensförsörjning, patient, ekonomi samt organisation & samverkan.

Genomförande

För att besvara huvudfrågeställning genomfördes en omfattande intervjustudie (cirka 80 intervjuer), kvantitativa analyser av volymer och kostnader samt en omvärldsanalys för att inhämta lärdomar och erfarenheter från andra regioner som redan genomfört en fullskalig kommunalisering av hemsjukvården. Utredningen förankrades kontinuerligt med en styrgrupp och en referensgrupp.

Resultat

Den övergripande bedömningen var att en tröskelväxling skulle gynna både patienter och personal samt bidra till en tydligare ansvarsfördelning och därmed förbättrad samverkan mellan region och kommuner. Utredningens resultat har presenterats för olika politiska forum och fungerar nu som ett diskussionsunderlag inför kommande beslut som kommer att fattas under 2022/2023.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Sirona arbetat med uppdraget, kontakta Marit Vaagen.