Skip to main content

I dag pågår en het debatt bland forskare, tjänstemän och politiker om varför covid-19 har slagit så hårt mot äldreboenden i Sverige, och om det har någon betydelse om dessa är i privat eller kommunal regi. Sirona fick i uppdrag av Svenskt Näringsliv att göra en analys.
– Att hantera känsliga frågor och sätta fakta på dem så att rationella beslut kan fattas, grundat i värderingar och evidens, det är en av våra främsta styrkor, säger Marit Vaagen, vd för Sirona i en kommentar.

Dödligheten i covid-19 på svenska äldreboenden har diskuterats flitigt i media under 2020. Diskussionen har bland annat kretsat kring huruvida äldreboendens regiform, det vill säga om driften utförs i kommunal eller privat regi, har haft någon inverkan på dödligheten. Med utgångspunkt i detta gav Svenskt Näringsliv Sirona uppdraget att utföra en oberoende granskning för att analysera om överdödligheten under våren 2020 skiljde sig mellan äldreboenden i privat respektive kommunal regi.
– Syftet med analysen är att bidra till en faktabaserad och konstruktiv diskussion. Sirona är politiskt oberoende och har givetvis agerat därefter vid genomförandet av uppdraget, säger Shadi Abbas, senior manager på Sirona.
För att ta reda på hur överdödligheten på svenska äldreboenden sett ut kopplat till regiform gjordes en grundlig analys. Dödligheten på boendena under 2020 har jämförts med motsvarande perioder år 2017, 2018 och 2019, men även hur den skiljer sig mellan boenden i kommunal och privat regi.
– En stor del av arbetet har gått ut på att kvalitetssäkra data. Regiformen för samtliga äldreboenden som ingår i analysen har kontrollerats noggrant. Vi har använt information från kommunernas hemsidor och jämfört uppgifterna med de som finns i Socialstyrelsens databas. I vissa fall har vi även ringt enskilda boenden.
För att kunna studera skillnader i överdödligheten på riksnivå har kommuner med äldreboenden i både kommunal och privat regi analyserats på djupet. Att välja dessa kommuner som har både privat och kommunal regi är viktigt eftersom majoriteten av landets kommuner enbart har äldreboenden i kommunal regi. Totalt analyserades 76 kommuner som har både privat och kommunal regi. Sirona har även gjort separata analyser av Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Vad blev resultatet?

– Inledningsvis vill jag säga att det fanns en stor variation i överdödlighet bland både kommunala och privata boenden i landets kommuner. Det var 40 av 76 kommuner som uppvisade en lägre överdödlighet för boendena i kommunal regi än de i privat regi. I de övriga 36 kommunerna hade boenden i privat regi en lägre överdödlighet än boenden i kommunal regi, dock var skillnaden mellan regiformerna inte statistiskt signifikant. På regionnivå kunde vi se indikationer på att boenden i privat regi i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen har haft en lägre överdödlighet än boenden i kommunal regi, medan i Region Skåne hade de boenden i kommunal regi lägre överdödlighet än boenden i privat regi. Inte heller på regionnivå var skillnaden mellan regiformerna statistisk signifikant.

Vad innebär det?

– Det betyder att den stora spridningen i överdödlighet bland boendena gör att vi inte statistiskt kan fastslå att regiform är en avgörande förklaringsfaktor för överdödlighet. Ytterligare analyser behövs för att kartlägga fler underliggande orsaker till resultaten och för att därmed få större förståelse för vad som drivit överdödligheten på landets äldreboenden, säger Shadi Abbas.