Skip to main content

Bakgrund

Ersättningssystemen är en viktig faktor som bidrar till att forma förutsättningarna för samtliga aktörer inom vården och omsorgen, men det finns relativt lite evidens kring hur ett bra ersättningssystem bör utformas.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag av Svenskt Näringsliv att analysera de incitament och effekter som olika ersättningssystem ger upphov till. Vidare skulle Sirona komma med rekommendationer på hur dagens ersättningssystem för primärvården respektive särskilt boende för äldre kan vidareutvecklas för att stimulera till ökad kvalitet och effektivitet.

Genomförande

En genomgripande analys av olika ersättningssystems effekter genomfördes, som baserades på existerande forskning samt praktisk erfarenhet. Vidare gjordes djupgående studier av existerande forskning och litteratur samt regelbundna diskussioner med referensgrupper bestående av representanter för kommuner, landsting och vård- och omsorgsföretag. Avstämningar genomfördes kontinuerligt med Svenskt Näringsliv.

Resultat

Sirona utarbetade konkreta förslag på ersättningssystem för primärvård respektive särskilt boende, vilket kunde tas vidare av Svenskt Näringsliv i dialog med övriga berörda aktörer. Arbetet resulterade i två rapporter.