Skip to main content

Bakgrund

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i regionen har under många år haft omfattande problem i form av ovanligt många verksamhets- och avdelningschefer, hög personalomsättning och långa köer till framförallt neuropsykiatriska utredningar. Sirona hade tidigare genomfört en medicinsk- och arbetsmiljörevision och utformat rekommendationer till kliniken för att långsiktigt nå målen om förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Metodmässigt rekommenderade Sirona kliniken att arbeta med arbetsgrupper inom respektive fokusområde för att involvera medarbetare och att ihärdigt arbeta med rekommendationerna under 36 månader för att uppnå bestående resultat.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att stötta klinikledningen i ett omfattande förändringsprogram för att omsätta rekommendationerna från revisionerna i praktiken och därmed påbörja resan mot att uppnå målen om förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Genomförande

Projektorganisationen i förändringsprogrammet bestod i huvudsak av en styrgrupp, en ledningsgrupp och fyra arbetsgrupper. Ledningsgruppen bestod av klinikens ordinarie ledning samt projektledaren från Sirona och hade till uppdrag att ta olika beslut och leda implementeringsarbetet.

Arbetsgrupperna bestod av en avdelningschef eller kliniksekreterare, medarbetare från Sirona och klinikens medarbetare. Arbetsgruppernas uppdrag var att ge förbättringsförslag inom sitt område tillsammans med implementationsplaner till ledningsgruppen. Sironas medarbetare stöttade ordförandena i arbetsgrupperna med att förbereda möten, leda diskussionerna till konkreta förbättringsförslag samt att kommunicera förslagen löpande till ledningsgruppen.

Två experter från Sirona, båda läkare med lång erfarenhet av både kliniskt arbete och ledarskap inom hälso- och sjukvården, arbetade kontinuerligt som ledningsstöd och rådfrågades vid behov i olika sakfrågor.

Resultat

Arbetet möjliggjorde en samstämd vision för förändring hos medarbetare genom tydligt formulerade mål och strategier. En säkerställd, enhetlig och kvalitetssäkrad vård erhölls genom framtagande av riktlinjer för behandling och neuropsykiatrisk utredning. En ökad tillgänglighet och patientsäkerhet nåddes genom implementering av ett enhetligt vårdflöde med avseende på en effektiv process och tydlig ansvarsfördelning. Vidare ledde arbetet till en ökad tillgänglighet och resursutnyttjande genom införande av standardiserade scheman i syfte att underlätta samordning och öka direkt patientrelaterat arbete. Ett närmre samarbete med viktiga samverkanspartner påbörjades för att möjliggöra ändamålsenlig triagering och behandling i samverkan. Arbetet har även resulterat i en ändamålsenlig kompetensförsörjning genom framtagande av en långsiktig rekryteringsplan baserad i en kvantitativ kompetensbehovsanalys.