Skip to main content

Bakgrund

Sussa Samverkan omfattas av nio regioner (Sussa-regionerna) som gemensamt upphandlat ett nytt journalsystem i projektet Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) som planeras gå i drift i slutet av 2024. Programmet kommer omfatta en fjärdedel av Sveriges befolkning och är en av de största investeringarna i Vårdsverige någonsin.

Utmaning

Sirona har sedan 2017 ett pågående uppdrag åt Sussa Samverkan med målet att säkerställa en effektiv och säker utveckling av framtidens vårdinformationsstöd. Uppdraget har bland annat innefattat förändringsstöd genom samarbete med kliniska verksamhetsrepresentanter och framtagning av omfattande underlag och förtydliganden för det långsiktiga strategiska arbetet som verksamheterna står inför vid införandet av det nya journalsystemet.

Genomförande

Sironas team deltog redan i det tidiga förberedelsearbetet för utformningen av FVIS, där åtagandet bland annat omfattande att ta fram en gemensam samverkansmodell för processer som ska ligga till grund för konfiguration och anpassning av FVIS.

Vidare har Sironas team ansvarat för strategisk och operativ ledning av förändringsarbetet i delprojektet Arbetssätt och Gemensam konfiguration (AG). Delprojektet AG inkluderade kliniska verksamhetsrepresentanter från samtliga nio regioner och syftade till att ta fram och etablera nya gemensamma arbetssätt, processer och konfigurationer i det nya journalsystemet för att möta verksamhetskritiska behov inför implementering. Delprojektet var en del av en komplex organisation, där uppdraget inkluderade förändringsledning och arbete med strategiska frågeställningar inom organisations- och verksamhetsutveckling; från kartläggning och analys av processer till processutveckling och -design samt stöd vid etablering och införande av nya processer. Arbetet baserades på kartläggning av nuläget och formulering av önskat framtidsläge för FVIS, där Sironas medarbetare i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter från de nio regionerna bidrog till initiala behovsanalyser, följt av identifiering och etablering av nya gemensamma regionsöverskridande arbetssätt och konfigurationer. I delprojektet AG har Sironas medarbetare haft uppdrag som delprojektledare, seniort projektledarstöd och arbetsströmsledare; vilket bland annat omfattat strategiskt och organisatoriskt ledningsansvar, projektledning samt koordinering och arbetsledning av kliniska verksamhetsrepresentanter från de nio regionerna.

Slutligen har Sironas team haft uppdrag som omfattat ledning och styrning av expertgrupperna för utdata och hälsoinformatik med utredning, utvärdering och analys. Utdatagruppens främsta fokus har varit att skapa förutsättningar för automatisk överföring till kvalitetsregister och Sironas medarbetare har där ansvarat för att driva arbetet framåt samt koordinera samverkan med andra parter både inom och utanför Sussa samverkan.

Resultat

I samverkan med kliniska verksamhetsrepresentanter från de nio regionerna har nya gemensamma konfigurationsunderlag, anpassade för att möta verksamheternas behov, tagits fram och levererats till regionerna samt leverantören av journalsystemet. Utöver det har detaljerade beskrivningar av nya rutiner, riktlinjer och gemensamma arbetssätt levererats till regionerna för att skapa förutsättningar för en framgångsrik övergång till det nya vårdinformationsstödet. Resultat från arbetet har förankrats och godkänts av samtliga nio Sussa regioner och styrgrupp enligt en formell besluts- och förankringsprocess.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet och Sironas arbete inom förändringsledning i offentlig sektor? Kontakta Mattias Lindberg, Director på Sirona.