Myndigheter

Internationell jämförelse av åtta länders reglering och tillsyn av tillgänglighet till hälso- och sjukvården

Uppdraget

Bakgrund

Tillgänglighet utgör en av hörnpelarna för en god hälso- och sjukvård. Det är välkänt att bristande tillgänglighet leder till ökade patientsäkerhetsrisker; trots detta har långa väntetider till vård länge varit ett problem i Sverige och andra länder med skattefinansierade sjukvårdssystem. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) fick ett regeringsuppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten. I uppdraget ingick att genomföra en internationell jämförelse av reglering och tillsyn i andra länder med syfte att dra lärdomar till den svenska kontexten; vilket Sirona fick i uppdrag att genomföra.

Genomförande

Uppdraget avgränsades till att fokusera på reglering och tillsyn av specialiserad somatisk vård i de nordiska länderna samt Australien, Nederländerna och Storbritannien. Baserat på de aktuella utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård fokuserades analysen mot tillgänglighet i form av första besök respektive väntetid till operation/åtgärd. Arbetet utgick från åtta övergripande frågeställningar för de studerande länderna. Frågeställningarna berörde såväl olika länders lagar och förordningar som den historiska utvecklingen av tillgänglighet och det praktiska arbetet med tillsyn av tillgänglighet i respektive land. Genom en kombination av granskning av offentliga rapporter, analyser av internationella väntetidsdata samt kvalitativa intervjuer med företrädare från tillsynsmyndigheter i respektive land skapades en djuplodande bild av varje lands förutsättningar, arbetssätt och resultat.

Resultat

Analyserna visade att tillgängligheten hade försämrats i vissa länder men förbättrats i andra. Genom att jämföra den väsentliga utvecklingen av väntetider med tillsynsmyndigheters agerande i de studerade länderna framkom en bild av att det är möjligt att genom systematiskt tillsynsarbete, inklusive förelägganden och hot om viten, förbättra tillgängligheten. Den internationella jämförelsen är inkluderad i IVOs publicerade rapport ”Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården”. Rapporten kan läsas i sin helhet här.

 

”Utblicken visade att vissa länder bedriver ett aktivt och systematiskt arbete med tillsyn av väntan till besök/åtgärd för att främja följsamhet till uppsatta väntetidsfrister. I andra länder har man istället valt att stärka patientens rättigheter och faktiska möjligheter att fritt välja vårdgivare för att undvika långa väntetider. I Sverige har patientens ställning visserligen stärkts men på många håll saknas erforderligt stöd för att patienter ska kunna tillvarata sina rättigheter. Vilken väg regeringen väljer att ta återstår att se; Sirona hoppas få möjlighet att fortsätta stötta vårdgivare, regioner och myndigheter i att säkra så att fler patienter får vård inom medicinskt motiverad tid!” - Johan Hilm, Senior Manager

Fler kundcase