Skip to main content

Bakgrund

Ett nationellt beslut fattades med syfte att möjliggöra vårdval inom specialistvården. Sirona fick i uppdrag av ett mellanstort landsting, vilket avvaktat med införandet av vårdval, att analysera vilka effekter införandet av vårdval inom den specialiserade öppenvården gett i närliggande landsting.

Utmaning

Uppdraget bestod i att kartlägga och analysera konsekvenserna av vårdval inom den specialiserade öppenvården på flera nivåer. Utifrån resultatet ville det aktuella landstinget sedan anpassa strategin och utveckla verksamheten utifrån förändringar i konkurrensdynamiken om såväl patienter som personal.

Genomförande

I detta uppdrag genomförde Sirona analyser av hur patientrörligheten över landstingsgränserna påverkats av införandet av vårdval i närliggande landsting. Uppdraget innehöll även en analys av hur kompetensförsörjningen i landstinget, i form av tillgången till specialistläkare och specialistsjuksköterskor, påverkas.

Inledningsvis genomförde Sirona en kvantitativ och kvalitativ analys av data från Socialstyrelsen och nationella väntetidsdata. Interna kostnadsdata analyserades för att identifiera om och i så fall hur patientrörligheten och tillgången till specialistkompetens förändrats. Vidare genomfördes en analys avseende patienters vilja och benägenhet att välja utförare av vård. Detta bland annat genom intervjuer med nyckelpersoner från ett flertal relevanta patientföreningar. Arbetet omfattade även en kartläggning av relevanta lagar och förordningar.

Resultat

Projektet resulterade i en heltäckande analys och kartläggning av patientrörlighet och kompetensförsörjning samt ett faktabaserat underlag för vidare affärsutveckling inom specifika områden med identifierade förändringsbehov. Analysen av patientrörlighet visade bland annat att vissa patientgrupper uppfattade vårdval som en utmaning utifrån upplevd kontinuitet. Arbetet genererade även ett beredskapsunderlag för utveckling av en strategi för landstingets eget agerande vid potentiell utvidgning av vårdval inom andra områden vid de närliggande landstingen.