Skip to main content

Bakgrund

Ett mellanstort svenskt landsting ville skapa en förståelse bland politiker och tjänstemän för utvecklingen av jämlik vård och hälsa i landstinget. Sirona fick i uppdrag att genomföra ett förändringsarbete i syfte att ta fram en handlingsplan för att stoppa den negativa utvecklingen samt att motverka hälso- och sjukvårdsrelaterade ojämlikheter inom landstinget.

Utmaning

Utmaningen var att tillsammans med landstinget utveckla ett åtgärdspaket för att vända trenden med ökande ojämlikhet, bland annat genom integrerade hälsoprogram. Med basis i detta skulle en plattform skapas för att förändra det sätt som landstinget arbetade med jämlik vård och hälsa.

Genomförande

Den första delen av uppdraget fokuserade på att genomföra en gedigen kartläggning och nulägesanalys av utvecklingen av hälso- och sjukvårdsrelaterad ojämlikhet i landstinget. Detta inkluderade att belysa och undersöka skillnader i socioekonomi, kön, psykiatriska aspekter, samt vårdutbud i form av tillgång och tillgänglighet mellan olika kommuner i länet inom olika sjukdomsgrupper. I samband med detta intervjuades bland annat representanter för flera kommuner samt politiker i länet, för att skapa bredare förståelse för problematiken och skapa förankring kring angreppssätt och metod i förändringsarbetet. Nulägesanalysen baserades på både offentliga data (SCB, Socialstyrelsen, kvalitetsregister, Öppna Jämförelser m.fl.) och interna vårddata. För vårddata gjordes också en jämförelse mellan landstinget och övriga landsting i Sverige.

I den andra delen av uppdraget genomförde Sironas team hälsoekonomiska analyser för utvalda och relevanta patientgrupper. De hälsoekonomiska analyserna identifierade hjärtsviktspatienter och rökande gravida som grupper i behov av prioritering i förändringsarbetet. För dessa grupper utvecklades en modell och metodik för att arbeta med integrerade hälsoprogram i förändringsarbetet. Åtgärdsprogram för dessa grupper utvecklades i nära samarbete med representanter från primärvården och högsta ledningen.

Resultat

Uppdraget resulterade i en gemensam bild och förståelse bland politiker och tjänstemän kring betydelsen av att arbeta mer systematiskt med jämlik vård och hälsa. Uppdraget gav en djup och faktabaserad bild av ojämlikheter i vård och hälsa avseende bland annat ålder, kön och utbildningsnivå. Slutprodukten blev en rad konkreta rekommendationer och åtgärder för att skapa förutsättningar för det vidare förändringsarbetet och för att utarbeta och genomföra en mer kunskapsstyrd vård som på sikt bidrar till ökad jämlikhet.

En effekt av projektet var att SKL lyfte fram landstinget som ett föregångslandsting för arbetet med jämlik vård och hälsa. SKL valde att inleda ett samarbete med Sirona för att tillsammans med tre andra landsting genomföra ytterligare insatser för att motivera till omfattande arbete inom folkhälsoområdet.