Skip to main content

Bakgrund

I strävan att sätta kvalitet i fokus fattades 2012 ett politiskt beslut om att införa ett försök med kvalitetsbaserad finansiering (KBF) inom specialiserad hälso- och sjukvård i Norge. Lagförslaget säger att ett system för kvalitetsbaserad finansiering kommer att införas permanent först efter att en omfattande utvärdering genomförs av Helsedirektoratet, den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att utvärdera KBF-systemets effekt på den specialiserade vården, det vill säga dess inverkan på den övergripande kvaliteten och patientsäkerhetsarbetet. Resultatet av utvärderingen skulle tjäna som underlag till beslutsfattandet om ett eventuellt permanent införande av KBF.

Genomförande

Sirona genomförde en omfattande och grundlig analys av vilka effekter införandet av KBF har haft på regionnivå. Analysen baserades på djupintervjuer med representanter på regionnivå och en enkätundersökning med personer både på region- och verksamhetsnivå. Vidare genomfördes studier av tillgänglig forskning och litteratur samt en kvantitativ analys för att avgöra om fler kvalitetsindikatorer har uppnåtts sedan införandet av KBF. Regelbundna möten genomfördes med Helsedirektoratet under projekttiden.

Resultat

Arbetet resulterade i en omfattande rapport med svar på allmänna frågor och identifiering av konkreta förbättringsområden. Sironas samlade bedömning var att finansieringsmodellen enligt KBF är ett viktigt steg i rätt riktning för att sätta kvalitet och värdeskapande inom hälso- och sjukvårdssektorn i fokus. Vår rekommendation blev att systemet bör vidareutvecklas. KBF-systemet hade haft en positiv effekt på kvalitetsarbetet i regionerna. KBF var väl utformat, men för att öka effekten av KBF och skapa synergieffekter med andra initiativ, tog Sirona fram rekommendationer inom en rad utvecklingsområden.