Skip to main content

Bakgrund

För att säkra möjligheterna att även i framtiden tillhandahålla ändamålsenliga vårdlokaler och tillräcklig kapacitet planerade en region att genomföra stora om-, till- och nybyggnationer av dagens sjukhusbyggnader. Uppdraget innefattade att ta fram en heltäckande prognos av det framtida behovet av slutenvårdsplatser idag, samt för 5, 10 och 15 år framåt.

Utmaning

Syftet med Sironas uppdrag och leverans i form av vårdbehovsprognos var att skapa ett underlag till beslut om framtida dimensionering av regionens sjukhus.

Genomförande

För att analysera nuläget vid regionens sjukhus konstruerades en modell som baserades på vård- och verksamhetsdata och på förväntad demografisk utveckling och historisk framskrivning av nationell vårdkonsumtion. Syftet var att fastställa en effektiv och patientsäker dimensionering av resurser.

Baserat på faktaunderlaget gjorde en genomgång med verksamhetsansvariga chefer på kliniknivå där data justerades med de insikter som fanns i verksamheten, vilket skapade en samsyn och gav ägarskap för slutsatserna i organisationen.

Resultat

Resultaten från Sironas analys utgör ett viktigt beslutsunderlag till regionens dimensionering av framtidens sjukvård. Prognosen pekade mot att vårdplatsbehovet i regionen kommer att vara relativt konstant fram till 2030, men att ett betydande skifte i diagnostiska grupper kommer att ske. Medelvårdtiderna beräknas minska, men detta vägs främst upp av befolkningsökning och en ökad andel äldre i befolkningen.

Totalt beräknas det framtida vårdplatsbehovet vara ungefär 10% lägre än dagens behov. Genom att korrekt dimensionera vårdplatserna har regionen större resurser tillgängliga för att istället bemanna och hålla vårdplatser öppna.