Skip to main content

Bakgrund

Det finns elva nationella kvalitetsregister inom området psykiatri, men jämfört med register inom många andra diagnosområden har utvecklingen inom området gått långsamt och täckningsgraden är låg. Det finns således en stor potential med ett mer systematiskt användande, exempelvis för kunskapsstyrning på strategisk nivå, uppföljning på verksamhetsnivå samt som kommunikationsverktyg i mötet mellan patient och behandlare.

Utmaning

Tillsammans med kvalitetsregistren inom psykiatrin i två landsting bedrev Sirona ett utvecklingsarbete för att förbättra datakvaliteten och öka användbarheten med syfte att utveckla verksamheterna.

Genomförande

Sirona kombinerade i detta uppdrag såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Som ett första steg genomfördes en kvantitativ analys baserad på sammankoppling av kvalitetsregisterdata med landstingens vårddata. Parallellt genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter för de berörda psykiatriska verksamheterna, landstingens psykiatriledningar samt ett antal kvalitetsregister.

För att förankra resultaten och insikterna i verksamheterna etablerades ett underlag för verksamhetsmässig dialog. Arbetet med att ta fram det bestod i att utarbeta exempelanalyser utifrån kvalitetsregistren, och att genomföra omvärldsanalyser av kvalitetsregister utanför psykiatrin för att identifiera goda exempel. Detta kombinerades med kvalitativa slutsatser kring implikationerna för verksamheten och kring vilka frågor som bör analyseras vidare. Workshops genomfördes med representanter från landstingen och verksamheterna för att skapa en gemensam bild av nuläget och för att skapa delaktighet och motivation till förändring. Detta genererade många nya insikter och stimulerade verksamheterna att själva komma på idéer till förbättringar. Registreringen i kvalitetsregister har av tradition varit låg och det handlade om att arbeta med en kulturförändring i syfte att öka registreringen.

Resultat

Projektet resulterade i en komplett nulägesanalys och analysmaterial för deltagande landsting, detta bidrog med:

1) Nya insikter gällande psykiatriska kvalitetsregister och dess användning

2) Identifiering av goda exempel för en fördjupad och utvidgad diskussion om inriktningen för psykiatriska kvalitetsregister

3) Insikter om registers användningsområden i verksamhetsutveckling.

Kunskapsdelning och spridning av resultat skedde bland annat på SKL:s Nationella Kvalitetsregisterkonferens. Effekterna av projektet blev ett fortsatt fokuserat kvalitetsutvecklingsarbete.