Skip to main content

I internationella jämförelser har de nordiska länderna goda levnadsvillkor och förutsättningar för att leva långa hälsosamma liv. Detta innebär även att allt fler lever längre med kroniska sjukdomar som ställer krav på en sammanhållen och koordinerad vård och omsorg.

Trots övergripande gemensamma trender i de nordiska länderna finns skillnader avseende koordinering inom vård och omsorg, men också gällande generell styrning och organisation av hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt i detta koordinerar Socialstyrelsen – under Nordiska ministerrådet – ett projekt för att belysa hur en integrerad vård och mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser kan skapas i de nordiska länderna.

Som del av detta arbete gavs Sirona i uppdrag av Socialstyrelsen att utifrån sex delområden stödja myndigheten i att belysa likheter och skillnader mellan länderna. Arbetet mynnade ut i en rapport som bland annat belyser vikten av utökat samarbete kring kunskapsunderlag, användning av gemensamma hälsodataregister och ett ökat samarbete kring policyarbete inom hälsosystemen. Länk till rapporten finns här.

Sverige är inte ensamma om att sträva mot att göra invånarnas vård mer sammanhållen, både vad gäller gap inom en och samma huvudman eller mellan olika huvudmän. Eftersom sjukvårdssystemen i norden är lika är det väldigt värdefullt att försöka lära av varandra; både för att undvika fallgropar samt sprida goda exempel. Rapporten belyser både skillnader och likheter mellan ländernas system och hur man arbetar för att göra vården sammanhållen; Sirona är stolta av att ha varit en del av arbetet med rapporten och hoppas att den ska medföra en mer personcentrerad och effektiv vård för fler framöver!

Johan Hilm, Director på Sirona.