Skip to main content

Bakgrund

Ett av Sveriges Universitetssjukhus står inför en stor förändringsresa där en ny ersättningsmodell införs från 1 januari 2022. Den nya modellen utgör ett verktyg som underlättar sjukhusledningens sätt att styra, planera och följa upp sjukhusets verksamheter. Införandet av den nya ersättningsmodellen innebär en stor förändring, där man kommer gå ifrån en anslagsbaserad modell till en kombination av nya ersättningsprinciper. Beslutet om att införa en ny ersättningsmodell grundar sig i att sjukhusledningen vill belöna produktivitet och kvalitet.

Genomförande

Sirona fick i uppdrag att stödja programledningen i förändringsarbetet och på så sätt stödja programmet och sjukhusledningen i flera strategiska vägval. Som en del i programledningsstödet har Sirona bidragit till att strukturera arbetet, skapa tydliga mål och arbetsplaner, men samtidigt behålla agila processer och metoder. Sirona har även genomfört en dynamisk modellering av alla verksamhetsområden och ett stort antal workshops, och allt arbete har skett i nära samskapande med programmets ledare och fem delprojektledare. Ett delprojekt har bland annat arbetat med att kartlägga hur budget- och styrprocesser är kopplade idag för att sedan kunna ta fram ett förslag på hur detta ska fungera från och med år 2022.

Resultat

Sirona har deltagit i ett flertal workshops med alla områdesledningar och träffat områdes- och verksamhetschefer där man exempelvis har granskat risker, svagheter och styrkor med den nya ersättningsmodellen. Inom uppdraget har man även genomfört en ekonomisk analys av effekterna av att införa ny ersättningsmodell. Sirona har tagit ansvar för att bistå med en sammanhållen förändringsledning, inklusive både strategiska och operativa frågor för hela programmet, med alla dess delprojekt och arbetsströmmar.

Varför Sirona?

I upphandlingen ställde kunden höga krav på erfarenheter inom program- och förändringsledning och arbete inom offentliga sektorn samt att leverantören har en djup förståelse för hälso- och sjukvården. Sirona uppfyller samtliga krav och har sedan tidigare stor erfarenhet av arbete med ersättningsmodeller i olika sammanhang; exempelvis utredning av ersättningssystemens konsekvenser för innovation, på uppdrag av regeringens Life Science samordnare, analys av ersättningssystem inom primärvården och äldreomsorgen i Sverige och har även arbetat med ”kvalitetsbasert finansiering” (målrelaterad ersättning för kvalitet) för alla sjukhus i Norge.