Skip to main content

Vården står inför en rad stora utmaningar. Att bygga framtidens sjukhus på rätt sätt är en av de kanske mest krävande. Kostnadseffektiva vårdinstanser som tar till vara på nya tekniker samtidigt som de tillgodoser patienternas behov står högt upp på önskelistan i många regioner. Sirona är med och driver den utvecklingen.

Att bygga morgondagens sjukhus är en av vårdens allra största utmaningar. Sirona har lång erfarenhet och bred kunskap inom sjukhusutveckling. Johan Hilm, senior manager på Sirona, delar med sig av några avgörande lärdomar för att lyckas.

– Tidigare fanns det ett utstakat tillvägagångssätt för att bygga sjukhus. I dag måste vi hitta nya lösningar och mer eller mindre forma om sjukhusets roll i samhället. En av de största utmaningarna är att det sakta men säkert sker en demografisk förändring i landet, säger Johan Hilm.

Det blir allt fler barn och äldre i samhället, samtidigt som den yrkesverksamma åldersgruppen minskar. Detta leder till att behovet av vård ökar samtidigt som antalet personer som ska stå för kostnaderna blir färre. En omöjlig ekvation utan förändringar i vårdsystemet.
– Vi måste hitta en ny struktur där patienterna kan få vård på rätt nivå. Många av de som söker vård på akuten skulle till exempel kunna få en god medicinsk bedömning på distans eller via en vårdcentral.

Det finns en stark ambition att hitta former för att vårda patienter i hemmet eller på sjukhus med en enklare utrustningsnivå. Redan nu ser vi hur digitaliseringen bidrar med nya lösningar för just det. Men den ställer också höga krav på funktionalitet, snabbhet och flexibilitet hos vårdgivaren. Allmänheten vill känna igen sig i sin snabba digitala vardag också i vården.

Detta får stora konsekvenser för vilka investeringar i sjukhus som bör göras och vilka risker det innebär att investera fel. Men med noggrann analys av medborgarnas behov och konsekvenser av förändrade vårdleveranser ges möjligheten att bygga rätt. Något som bör ske flexibelt och i etapper för att följa utvecklingen.

– Sirona har stöttat både små och stora regioner vid flera om- och nybyggnationer av sjukhus. Vi är experter. Genom att skapa en förståelse för hur vårdutvecklingen ser ut i kombination med att analysera dagens flöden och resursutnyttjande går det att komma långt. Tillsammans reser vi framtidens smartaste sjukhus!