Skip to main content

Den ökande efterfrågan på psykiatrisk vård har blivit alltmer påtaglig, särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där behovet ökat markant under de senaste åren. Trots att antalet genomförda insatser inom psykiatrin ökar på flera platser i landet, har inte kapaciteten ökat i den takt som behövs för att kunna möta patienternas behov. Tillgängligheten till första besök, utredningar och behandlingar har i många fall försämrats och når inte uppsatta mål. I vissa regioner genomförs till exempel färre än 10 procent av de första besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin inom den förstärkta vårdgarantin på 30 dagar.

Under de senaste månaderna har Sirona fått i uppdrag av flera olika regioner att genomföra granskningar av tillgängligheten inom psykiatrin.

– Det vi har sett i granskningarna är att tillgängligheten varierar stort, både mellan och inom regionerna. Många patienter hamnar i kö och får inte vård inom den tid de har rätt till. Situationen är ansträngd, främst inom BUP, med ökade inflöden, särskilt av patienter med misstänkt neuropsykiatrisk problematik av varierande grad. Dessa riskerar att skapa allvarliga undanträngningseffekter för andra diagnosgrupper. Vi har även sett att det i flera fall finns en bristande systematiserad kunskap om och hur patienten förbättras i mående, funktionsförmåga och livskvalitet under vårdkontakten, säger Shadi Abbas, Managing Director på Sirona.

Sironas team av seniora analytiker och medicinska experter har stor och bred erfarenhet av granskningar och genomlysningar, där man använder en väl beprövad metodik med bland annat kvantitativa analyser, enkäter och intervjuer. Bland uppdragsgivarna märks regioner och myndigheter.
– Sironas granskningar handlar inte bara om kartläggning för att se om regionerna i det här fallet, erbjuder god tillgänglighet. Vi kommer också med rekommendationer om hur man kan förbättra exempelvis produktiviteten, samtidigt som man säkerställer att kvaliteten bibehålls eller förbättras.

Utöver granskningarna så har Sirona en gedigen erfarenhet av att agera ledningsstöd och bistå i förändringsarbeten inom psykiatrin, både för privata och offentliga aktörer. Detta kan handla om att genomföra processkartläggningar, analyser av flaskhalsar eller att ta fram och stödja i genomförandet av en strategisk plan för psykiatrin.

– Vi ser att det finns flera genomförbara åtgärder för att förbättra den psykiatriska vården i Sverige. Det ska inte spela någon roll var man bor eller vilken problematik man har, den psykiatriska vården ska vara jämlik och alla patienter ska få kvalitativ vård i tid.

För närvarande genomför Sirona även en granskning av suicidprevention på uppdrag av Region Uppsala.