Skip to main content

Omställningen till nära vård har nu diskuterats i flera år. Målet är att primärvården ska vara navet i vården och samspela med annan hälso- och sjukvård, med syftet att patienten ska få en god, nära och samordnad vård.

Reformen är stor och omfattande och ska leda till ökad tillgänglighet, mer delaktiga patienter och ökad kontinuitet. I praktiken har det dock uppdagats flertal hinder för verksamheterna att faktiskt genomföra omställningen och bidra till synliga effekter. Både IVO och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har funnit att det ”på golvet” saknas rätt resurser och förutsättningar.

För att stötta verksamheterna i genomförandet av omställningen arbetar vi på Sirona aktivt med flertalet projekt, på uppdrag av en rad olika regioner. Projekten syftar att bidra till en personcentrerad vård som bedrivs nära individen genom arbetssätt som underlättar för vårdpersonalen.

Sirona har bland annat genomfört konkreta och handfasta operationella projekt för att förbättra tillgängligheten genom exempelvis bättre analys av vårdköer för att kunna identifiera vart flaskhalsar uppstår. Vi hjälper också till att ta fram strukturella åtgärder, som hur man profilerar sjukhus för att fokusera vården, vilket har visat sig ge god effekt. Utöver det har vi på Sirona tagit fram verktyg som skapar nya möjligheter; exempelvis har vi utvecklat en digital tvilling av ett vårdsystem. Där kan vi modellera vilka effekter och nyttor som uppstår när man genomför specifika åtgärdsinitiativ. Vi har i många uppdrag också arbetat med digitalisering av vården, vilket är en nyckelfaktor i omställningen till nära vård.

Omställningen kräver en bredd av insatsområden, som exempelvis införande av digifysisk vård, personcentrering av insatser och samverkan mellan verksamheter, samtidigt som fokus ligger på att vården ska vara proaktiv och hälsofrämjande.

Om du är intresserad av att veta mer om hur Sirona kan hjälpa till i omställningen till nära vård är du välkommen att kontakta mig, så berättar jag gärna mer om vårt pågående arbete och våra tidigare projekt.

Samtidigt vill jag passa på att önska er alla en riktigt härlig påsk!

Marit Vaagen, vd, senior expert och grundare av Sirona.