Skip to main content

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa upp nationella strategier inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) respektive hiv och aids. Strategierna innehåller delmål, vilka kan följas upp med indikatorer. Indikatorer kan bygga på olika datakällor, till exempel enkätdata från befolkningsundersökningar eller registerdata. På senare tid har medvetenheten kring samkörning inom register ökad, det vill säga att kombinera data från olika register gällande en individ.

Utmaning

Det finns stora mängder registerdata i Sverige, både från kvalitetsregister och myndigheter. Det är dock många olika aktörer inblandade, och det är utmanande att få en helhetsbild kring om det finns registerdata som kan utgöra en grund för önskade indikatorer. Folkhälsomyndigheten önskade en kartläggning över möjligheterna för samkörning av registerdata i syfte att skapa indikatorer för uppföljning av delmålen inom SRHR-strategin respektive hiv-strategin.

Genomförande

Initialt genomförde Sirona en övergripande analys befintliga dokument och litteratur som berörde samkörning av register. Detta fördjupades med en intervjustudie gällande samkörningsmöjligheter avseende teknik, juridik och kvalitet. Dessutom intervjuades experter inom SRHR och hiv för fördjupad koppling till ändamålet. För att kartlägga specifika registerdata som kopplade till ändamålen, kartlades samtliga myndighetsregister och kvalitetsregister i Sverige. Av dem bedömdes cirka 40 register vara relevanta för granskning på variabelnivå, och kartlades utifrån relevans, kostnad för datauttag och möjlighet för samkörning. Arbetet levererades i en skriftlig slutrapport samt en databas över relevanta registerdata.

Resultat

Projektet identifierade 17 kvalitetsregister som bedömdes relevanta för ändamålet. De presenterades i tre kategorier utifrån grad av relevans. Vidare identifierades 21 myndighetsregister som presenterades i kategori utifrån innehållsfokus och ansvarig myndighet. En fördjupad analys av samkörningsmöjlighet gavs av respektive register. Cirka 800 variabler ingick i databasen över relevanta registerdata.

Att använda registerdata är en stor möjlighet vi har i Sverige tack vare personnummer. Att dessutom samköra data från flera register, fördjupar användningsområdena ytterligare. Projektet gav fördjupad insikt i möjligheterna att samköra registerdata i allmänhet, samt för ändamålet i synnerhet. Projektet resulterade i ökad kunskap och ett konkret underlag för Folkhälsomyndigheten att arbeta vidare på när de ska skapa indikatorer för nationell uppföljning.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Cecilia Ringheim, Senior Manager på Sirona.