Skip to main content

Bakgrund

Sirona har i partnerskap med Region Västerbotten och Stockholms Universitet deltagit i det Vinnovafinansierade programmet Utmaningsdriven innovation (UDI). Inom UDI finansieras samverkansprojekt som långsiktigt arbetar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. UDI genomförs i tre steg där projektet i november 2019 var klara med steg 1. De projekt som deltagit i steg 1 har möjlighet att ansöka till steg 2 som pågår i två år och syftar till att fördjupa samverkan med fler aktörer samt att utveckla och testa lösningen. Därefter kan projekten ansöka till steg 3 där målsättningen är att testa och implementera lösningen i en verklig miljö och i en större skala samt tydliggöra en plan för spridning av innovationen.

Utmaning

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för personcentrerad och nära vård genom att i grunden förändra vårdförloppet för patienter, vårdgivare och närstående. Det långsiktiga målet är att utifrån patienters och brukares behov, skapa förutsättningar för egenvård inom respektive vård- och omsorgsprocess samt att möjliggöra patientdelaktighet baserat på behov, förutsättningar och önskemål. Projektet vill även ta fram en metod som går att tillämpa i olika typer av verksamheter för att uppnå en användardriven utveckling av hälso- och sjukvårdstjänster där patienters behov är centrala.

Genomförande

I steg 1 har projektet bland annat knutit kontakter med aktörer som kan medverka i steg 2, gjort en omvärldsanalys och testat tjänstedesignmetoder i mindre skala i några verksamheter (hjärtsviktspatienter vid Innovationskliniken i Bjurholm och patienter hos Infektionskliniken vid Norrlands Universitetssjukhus).

Resultat

Baserat på patienters och vårdgivares behov har ett antal lösningsförslag identifierats som planeras att vidareutvecklas i steg 2 om finansiering beviljas från Vinnova. Gemensamt för lösningsförslagen är att de ska möjliggöra en användardriven utveckling av hälso- och sjukvården och skapa förutsättningar för egenvård i varje patientprocess. Projektet har även identifierat hinder på både regional och nationell nivå som försvårar omställningen till en nära vård och har som ambition att lyfta dessa hinder till berörda instanser för att underlätta omställningen till en nära vård nationellt.

Läs mer om programmet för Utmaningsdriven innovation (UDI).