Skip to main content

Bakgrund

Sirona har granskat den palliativa vården i en svensk region. Palliativ vård bedrivs när syftet inte är att bota, utan att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta samt andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.

Utmaning

Syftet med granskningen var att bedöma om arbetet med den palliativa vården sker på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer. Granskningen var inriktad på den specialiserade palliativa vården, alltså den palliativa vård som utförs av multiprofessionella team med särskild kompetens inom palliativ vård.

Genomförande

Granskningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner, dokumentstudier av externa och interna dokument samt jämförande analys mellan dokument och intervjuresultat för att granska och sammanställa överensstämmelse/diskrepans. Även kvantitativa analyser genomfördes för att undersöka om tillgången till palliativ vård är jämlik och om den vård som bedrivs lever upp till uppsatta kvalitetsmål. Data hämtades från Svenska palliativregistret och från regionens verksamheter.

Resultat

Granskningen resulterade i en rapport som beskriver Sironas iakttagelser och bedömningar av den palliativa vården i regionen. Den samlade bedömningen var att arbetet med den palliativa vården inom regionen sker på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer. Baserat på resultatet av granskningen gav Sirona rekommendationer för de mest prioriterade förbättringsåtgärderna.