Regioner

Utvärdering av fysioterapi i primärvården

Uppdraget

Bakgrund

Vid en tidigare omorganisation integrerades fysioterapin i primärvården, bland annat eftersom rehabiliteringen inom fysioterapiområdet inte ansågs vara rättvis och jämlik i länet. Tillgången till fysioterapi skiljde sig mellan vårdcentralerna och samarbete mellan fysioterapeuter och övriga yrkesgrupper på vårdcentral var ofta begränsat. Förutom bristande samordning och samverkan mellan olika yrkesgrupper sågs även bristande uppföljning av kvalitet.

Utmaning

I samband med beslutet om införande bestämdes att en utvärdering av omorganisationen skulle utföras efter två år, vilket ligger till grund för detta uppdrag. Omorganisationen utvärderades utifrån flera perspektiv: befolkningsperspektiv med fokus på tillgänglighet, beställarperspekti, ledningsperspektiv och professionsperspektiv. I uppdraget ingick också att genomföra syntes och ta fram förslag till förbättringar.

Genomförande

Utvärderingen genomfördes av Sirona under våren 2019 i form av kvantitativa och kvalitativa analyser som designades i samråd med uppdragsgivaren.

Kvantitativa analyser genomfördes av regionens vårddata och undersökte bland annat antal heltidstjänster inom fysioterapi, antal besök, antal unika patienter och deras hemkommun, diagnosgrupper och kvalitetsindikatorer. Analyser av väntetider genomfördes med hjälp av enkätundersökningar till verksamheten.

Underlag för kvalitativa analyser togs fram genom två orienterande intervjuer med nyckelpersoner från omorganisationens genomförande samt 29 individuella intervjuer med representanter från verksamheten: fysioterapeuter, verksamhetschefer, läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor på vårdcentraler, fysioterapeuter på samverkansavtal samt representanter från beställare/ledning.

Två experter från Sirona; en fysioterapeut med 20 års erfarenhet inom yrket samt en före detta hälso- och sjukvårdsdirektör, bidrog med sakkunskap och tidigare erfarenhet av verksamhetsutvärdering inom hälso- och sjukvården och arbetade kontinuerligt som en del av Sironas projektteam.

Resultat

Arbetet resulterade i en grundlig utvärdering av tio på förhand definierade aspekter, samt verksamhetens syn på omorganisationen, i form av fördelar och nackdelar. Utvärderingen visade på ett flertal positiva effekter, bland annat i form av förbättrad samverkan kring patienter tack vare det gemensamma journalsystemet samt ökad jämlikhet mellan länsdelar ur vissa aspekter. För ett antal utvärderingsaspekter befanns dock målen med omorganisationen inte vara uppfyllda.

Sirona formulerade 20 rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete, varav fem är särskilt prioriterade.

Fler kundcase