Regioner

Utveckling och implementering av logistik- och materialförsörjningsflöden

Uppdraget

Bakgrund

Det aktuella sjukhuset genomgår ett mycket omfattande förändringsarbete som drivs av ett programkontor med flera större initiativ för att säkerställa förutsättningar att klara av sjukhusets framtida uppdrag. Sirona drev bland annat ett logistik- och materialförsörjningsprojekt vars uppdrag var att säkerställa behov av materialförsörjning, logistikflöden och logistiska principer för lokaler, personal, patienter och material på grund av de större förändringarna.

Utmaning

Uppdraget innefattar konceptutveckling, implementering och driftsättning av logistikflöden, ombyggnationer samt en ny vuxenakutmottagning.

Genomförande

Sirona har genomfört projektplanering och delprojektledning för att säkerställa framdrift och måluppfyllelse i enlighet med tidsplan med parallella projekt. Vidare har Sirona genomfört identifiering, prioritering och nulägesanalys av flöden samt verksamheter som omfattas av ombyggnation och nybyggnation. Under projektets gång har iterativ konceptutveckling av logistik och materialflöden tillsammans med verksamheten gjorts (anpassning eller nyutveckling av försörjningskoncept). Datainsamling och kapacitetsanalyser har genomförts för samtliga materialflöden för att identifiera och hantera flaskhalsar. Förankring av förändrade arbetssätt hos verksamheten skedde genom piloter och involvering av referensgrupper. Förberedelser och planering inför implementering och driftsättning har också genomförts.

Resultat

Pågående projekt.

Fler kundcase