Skip to main content

Bakgrund

Med syfte att öka kvaliteten, produktiviteten och kostnadseffektiviteten i regionen genomför regionen ett projekt som innebär upprättande och införande av en ny, anpassad och regiongemensam styrmodell och ett IT-stöd för digital verksamhetsplanering och uppföljning.

Den nya styrmodellen syftar till att tydliggöra kopplingen mellan politiska mål och mål från förvaltningen och verksamheten, underlätta planering, uppföljning och administrativt arbete samt vara ett stöd i det dagliga arbetet, både i aktivitetsgenomförandet och förbättringsarbetet.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att utföra en behovsanalys, ta fram upphandlingsunderlag samt underlag i förhandling av avtal, och etablera en styrmodell. I uppdraget ingick även implementering av den nya styrmodellen och IT-stödet.

Genomförande

Sirona genomförde en sammanställning av styrmodellen utifrån identifierade förutsättningar och behov. Vidare tog Sirona fram och definierade gemensamma begrepp för processorienterad verksamhetsutveckling och uppföljning samt bistod med operationell projektledning och genomförande av projektet. En jämförelse gjordes med andra offentliga verksamheters styrmodeller och processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Sirona genomförde även implementering och utbildning inom projektet.

Resultat

Pågående projekt.