Skip to main content

Bakgrund

Sirona genomförde, på uppdrag av ett startupbolag inom området preventiv e-hälsa, en studie av den hälsoekonomiska potentialen hos en av deras digitala produkter. Det krävs ekonomiska incitament för att kommuner ska välja att använda produkten, och befintliga uppföljnings- och ersättningsmodeller är inte anpassade till preventiva insatser. Bolaget hade därför upplevt utmaningar i att kommunicera besparingspotentialen till sina kunder.

Utmaning

Med detta som bakgrund fick Sirona i uppdrag att undersöka produktens hälsoekonomiska potential på kommunal nivå, och identifiera eventuella positiva effekter.

Genomförande

Data till studien samlades in genom intervjuer med ett antal kommuner. I tillägg till detta kompletterades underlaget med enkätsvar från ytterligare kommuner. Studien omfattade tre huvudsakliga effektkategorier: kostnadsreduktioner, effektivisering och skatteintäkter. De tillfrågade kommunerna ombads uppskatta om produkten bidragit till några positiva ekonomiska effekter och endast effekter där det med hög säkerhet kunde bekräftas att produkten spelat en avgörande roll inkluderades i det framtagna informationsunderlaget. De uppnådda effekterna som kommunerna angav omvandlades till kronor baserat på kommunernas vårddygns- och personalkostnader. I vissa fall inhämtades kompletterande information från offentligt tillgängliga källor.

Resultat

Ett antal hälsoekonomiska effekter identifierades, till exempel hade kostnader för kommunerna reducerats genom färre vårddygn. Användningen av produkten visades i flera fall leda till ett bättre hälsoutfall, snabbare rehabilitering och kortare perioder av sjukskrivningar, och därmed genererades mer skatteintäkter för kommunerna. Resultatet ska inte betraktas som en uttömmande hälsoekonomisk analys, utan som förstudie av utforskande karaktär.