Privat

Analys av skillnader i överdödlighet mellan äldreboenden i privat och kommunal regi under Coronakrisen

Uppdraget

Bakgrund och uppdrag

Dödligheten i covid-19 på svenska äldreboenden har diskuterats flitigt i media under 2020. Diskussionen har bland annat kretsat kring huruvida äldreboendens regiform, det vill säga om driften utförs i kommunal eller privat regi, har haft effekt på dödligheten i covid-19. Med utgångspunkt i detta har Svenskt Näringsliv givit Sirona Health Solutions i uppdrag att analysera huruvida det finns skillnader i överdödlighet på svenska äldreboenden beroende på om boendet drivs i kommunal eller privat regi

Genomförande

Sirona Health Solutions har jämfört dödligheten under våren 2020 med motsvarande period år 2017–2019 på region- och riksnivå för äldreboenden i kommunal respektive privat regi.

Resultat

Analysen visar att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader i överdödligheten på äldreboenden i privat regi jämfört med överdödligheten på äldreboenden i kommunal regi under våren. En stor spridning i resultat kring överdödlighet bland både kommunala respektive privata boenden kan konstateras, vilket påverkar möjligheten till ett signifikant resultat. Då det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan överdödlighet i privat och kommunal regi tyder resultatet på att regiform inte är en förklaringsfaktor för överdödlighet i covid-19. Slutsatsen att överdödligheten under covid-19 beror på regiform kan statistiskt därför inte dras.

Rapporten kan läsas i sin helhet här.

För frågor eller ytterligare information, kontakta gärna:

Shadi Abbas

Analysexpert och projektledare för uppdraget
shadi.abbas@sironagroup.se
+46 (0) 72 972 20 16

Fler kundcase