Skip to main content

Bakgrund

Behovet av omsorg ökar i och med en åldrande befolkning, samtidigt som effektivare och mer kundorienterade lösningar efterfrågas. Kvalitetsskillnader och kvalitetsbrister inom äldreomsorgen har under de senaste åren uppmärksammats som en välfärdsutmaning och kommunerna ställs inför växande utmaningar för att säkerställa högkvalitativ omsorg med begränsade resurser.

Utmaning

Ett viktigt inslag för ett systematiskt kvalitetsarbete inom omsorgen är nationella kvalitetsuppföljningar. Det befintliga datamaterialet är bra, men är dock spritt, svårtolkat och tidskrävande att bearbeta.

Genomförande

Sirona utvecklade tillsammans med åtta kommuner det webbaserade verktyget Omsorgsanalys, delfinansierat av Vinnova. Verktyget sammanställer all offentliga data inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. I Omsorgsanalys finns möjlighet att jämföra och analysera kvalitets- och kostnadsdata mellan och inom kommuner för att identifiera prioriteringsområden för kvalitetsutveckling och lärande.

Resultat

Omsorgsanalys är en av Sveriges största databaser inom kommunal omsorg och socialtjänst, och används idag av chefer, politiker och medarbetare för att enkelt visualisera, analysera, jämföra och kommunicera tillgängliga resultat på kommun- och enhetsnivå. Analysverktyget möjliggör bland annat jämförelser med andra kommuner och enheter, trendanalyser samt korrelationsanalyser genom tydlig visualisering vilket skapar förutsättningar för ett fokuserat förbättringsarbete och ökad kvalitet inom omsorgen.