Skip to main content

Bakgrund

De nio Sussa-landstingen genomför tillsammans en upphandling för Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS), vilket är en av de största IT-investeringarna inom Vårdsverige någonsin. I samband med denna upphandling vill Sussa-landstingen införa ett processorienterat arbetssätt och säkerställa att det upphandlade vårdinformationsstödet stödjer ett sådant arbetssätt.

Utmaning

Projektets syfte var att identifiera hur landsting och regioner inom Sussa-samverkan bör samarbeta kring processer, samt att identifiera de aktiviteter kopplat till processer som måste genomföras gemensamt inför implementationen av framtidens vårdinformationsstöd.

Genomförande

Sirona bistod med projektledning för en arbetsgrupp bestående av verksamhetsexperter från varje Sussa-landsting. Projektgruppen delades upp i mindre arbetsströmmar som bland annat ansvarade för att sammanställa de regulatoriska krav som finns på processer, genomföra en omvärldsanalys av hur liknande aktörer jobbar med processer, ta fram en generisk processmodell baserat på Nationell Informationsstruktur (NI) och ge förslag på hur Sussa kan samverka kring processer. Sirona bidrog även som stöd i uppdragsledningen av det gemensamma HiPU uppdraget (Hälsoinformatik, Processer och Utdata) vilket innefattade förberedande aktiviteter inför implementationen av det upphandlade vårdinformationsstödet. Syftet med HiPU-uppdraget var att till grundkonfigurationen identifiera, förankra och sammanställa det gemensamma informationsbehovet inom utvalda vårdområden. För att konfigurera det gemensamma kärnsystemet behövdes det gemensamma informationsbehovet identifieras som ett första steg i arbetet. Sirona hade ett övergripande ansvar inom uppdragsledningen för avrapportering och uppdragsuppföljning. Projektets resultat förankrades kontinuerligt med projektets intressenter och en dialog med Socialstyrelsen upprättades kring deras processmodell för hälso- och sjukvård.

Resultat

Projektet tog fram en generisk processmodell baserat på Socialstyrelsens processmodell för hälso- och sjukvård i NI. Tillägg från NI:s processmodell var bland annat en del som rör preventiv vård och folkhälsa.

Vidare gav projektet förslag på hur Sussa gemensamt kan samverka kring processer, exempelvis i form av Sussa-gemensamma processroller, och att definiera patientprocesser i enlighet med Kunskapsstyrningens programområden.

Sirona Health Solutions arbete bidrog till att skapa samsyn kring processer inom Sussa och att ta fram ett ramverk för hur man framöver kan samarbeta inom detta område.