Skip to main content

”Digitaliseringen möjliggör jämlik tillgång på vård”


Vi har bara sett början av digitaliseringen av vården. För att kunna bibehålla hög kvalitet även i framtiden kommer det att krävas en effektivisering av hela hälso- och sjukvårdsystemet. Sirona erbjuder nya och uppdaterade digitala lösningar som en nyckelkomponent för att lyckas.
Sironas Mattias Lindberg och Cecilia Ringheim, bägge specialiserade inom just digitalisering, berättar om hur vården kan utvecklas i framtiden.

Vilken nytta har vården av digitalisering?
–  Med digitaliseringen kan vi skapa en modern hälso- och sjukvård som möjliggör en jämlik tillgång till vård för alla invånare och samtidigt skapa förutsättningar för att människor kan vara aktiva medskapare och deltagare i vården. Vårdinformation och data kan finnas utspritt hos olika vårdgivare, utförare och system och när dessa insatser kan utbyta information på ett effektivt och patientsäkert sätt uppnås en nytta genom att informationen tillgängliggörs för rätt person vid rätt tillfälle. Konkret nytta som digitalisering medför är ökad patientnöjdhet, ökad kvalitet och säkerhet och bättre arbetsmiljö för vårdpersonal genom mindre administrativ börda, säger Cecilia Ringheim.

Vilka utmaningar medför digitaliseringen?

– De största utmaningarna är att säkerställa lyckade implementeringar av vårdinformationsystem som pågår just nu, kopplat till detta är frågor om hur man får olika system att kunna dela information på ett patientsäkert sätt. När det gäller användning och delning av hälso- och vårddata finns det stora utmaningar med juridiska aspekter och integritetsfrågor. Många av utmaningarna kopplade till digitaliseringen av hälso- och sjukvården hänger också samman med förändringsledning och anpassning av arbetssätt. Arbetet slutar inte när arbetet med införande av digitala lösningar är genomfört. Det är en möjliggörare för effektivisering men det är också viktigt att anpassa arbetssätten, säger Cecilia Ringheim.

Vad har digitaliseringen bidragit med för att skapa bättre vård?

– Det har gjorts väldigt stora framsteg inom IT och digitalisering i Sverige, som dessutom accelererats under pandemin. Digitala lösningar och vårdinformationssystem i regioner och kommuner skapar förutsättningar för en effektivare vårdkedja. Lösningar som exempelvis ASIH (avancerad vård i hemmet) och videomöten för att genomföra komplexa vårdingrepp innebär att man kan utföra vård på distans som inte tummar på patientsäkerheten eller andra kvalitetsaspekter, säger Mattias Lindberg.

Hur ser framtidens vård ut?

– Visioner för framtidens hälso- och sjukvård är att lösa frågor om interoperabilitet för ett sömlöst flöde av invånare och patienter mellan regioner, men även på internationell nivå inom EU, genom att skapa försättningar för att man ska kunna utbyta information på smidigt och säkert sätt. Visionen är också att kunna nyttja hälsodata på ett sätt som möjliggör prevention på lika villkor för alla invånare oavsett socioekonomisk grupp, utbildningsnivå och liknande, säger Mattias Lindberg.