Skip to main content

Bakgrund

Regionfullmäktige i Region Kronoberg fattade den 29 maj 2019 ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus i Växjö. Genom att ta ett helhetsgrepp kring hur framtidens vård ska erbjudas regionens invånare avser regionen utforma framtidens vårdstruktur, grundad på djupare analyser av vårdbehov på olika nivåer.

Sirona fick i uppdrag att ta fram ett datadrivet analysunderlag avseende framtida dimensionering av ett nytt akutsjukhus, både vid oförändrad vårdstruktur och produktivitet samt vid ombyggd vårdstruktur och förbättrad produktivitet.

Genomförande

Avancerade prognosmodeller avseende framtida vårdbehov på verksamhetsnivå för slutenvård, öppen specialiserad vård, dagsjukvård samt övriga stödfunktioner såsom operation och bild och funktion utvecklades. Modellerna byggde på utveckling av historisk vårdkonsumtion samt framtida förändringar i befolkningsmängd och demografi och stäcker sig fram till 2030, 2040 samt 2050.

För att översätta det framtida vårdbehovet till lokalbehov genomfördes fördjupade analyser av nuvarande nyttjande- och produktivitet där även produktivitetshöjande åtgärder identifierades. Arbetet skedde iterativt genom löpande avstämningar med sjukhusets vårdverksamheter.

Avslutningsvis genomfördes även omvärldsanalyser och benchmark mot andra sjukhus internationellt och nationellt för att förfina rekommendationerna.

Utmaning

I komplexa analysuppdrag som detta behöver data analyseras och stämmas av med verksamheten i flera omgångar för att säkra att data som går in i modellerna är korrekt. Resultaten av modelleringarna behöver även förankras och diskuteras vid upprepade tillfällen. Det är även A och O att dokumentera manuella justeringar för att säkra en god spårbarhet.

Resultat

Sironas arbete bidrog till ett gediget beslutsunderlag avseende framtida sjukhusdimensionering där lokalbehov för samtliga enheter vid sjukhuset analyserades. Sirona bidrog vidare till djupa nulägesanalyser av respektive enhets vårdstatistik med identifiering av produktivitetsförbättringar och förändrade arbetssätt för att bättre nyttja framtida lokaler.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Sirona arbetat med uppdraget, kontakta Johan Hilm.