Skip to main content

Bakgrund

Som en del av regeringens satsning att stärka life sciencesektorn, ville regeringen förbättra samverkan mellan forskning, näringsliv och hälso- och sjukvården för att i längden gynna att innovation införs i svensk hälso- och sjukvård. Införandet av innovationer går idag långsamt och ersättningsmodeller inom landsting anses vara bidragande faktorer. Ett expertråd under ledning av regeringens life sciencesamordnare fick i uppdrag att belysa utmaningarna och utveckla möjliga lösningar, med utgångspunkt i ersättningsmodeller som används i regioner idag.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag från regeringskansliet att, i samråd med en arbetsgrupp från expertrådet, ta fram ett white-paper som belyser de viktigaste faktorerna vid utformningen av ersättningsmodeller när det kommer till införandet av innovationer. Utgångspunkten var frågan om hur ersättningsmodeller kan ge incitament till (eller som minst inte utgöra ett hinder för) införandet av innovationer.

Genomförande

Sirona genomförde en litteraturstudie och omvärldsanalys av pågående initiativ med syftet att införa innovativa ersättningssystem och ersättningssystem som gynnar innovation. Enkäter skickades till flera experter, politiker, tjänstemän inom landstingen och praktiker inom vården, för att få en övergripande förståelse för nuvarande problem. För att få en djupare förståelse om de förutsättningar och behov som förelåg genomfördes en mängd intervjuer med expertrådet och andra ledande experter och praktiker inom vården, forskningen, politiken och näringslivet i Sverige, Därefter sammanställdes samtligt material och Sirona var moderator i diskussioner inom arbetsgruppen. Slutligen sammanställdes beslutstagandet till expertrådet.

Resultat

Projektet resulterade i en nulägesanalys som, genom att den gav en djupare förståelse för problematiken och öppnade upp för dialog, låg till grund för vidare arbete inom frågan. Nulägesanalysen kan användas som politiskt och verksamhetsnära beslutsunderlag i framtiden.