Skip to main content

Bakgrund

Ett mellanstort svenskt landsting beslutade att genomföra en genomlysning av landstingsdirektörens staber och av verksamheterna på central nivå. Sironas uppdrag var att stödja landstingsledningen i detta arbete.

Utmaning

Syftet med genomlysningen var att tydliggöra och utveckla styrning och uppföljning, samt att utvärdera möjligheten att reducera de administrativa kostnaderna i tjänstemannaorganisationen.

Genomförande

Initialt var Sironas uppdrag att analysera landstingsdirektörens staber, verksamhets- och ledningsservice och förvaltningarna i landstingsgemensamma frågor. Sirona genomförde även en jämförelse med tre andra landsting som referenser i syfte att bedöma kostnader, bemanning och arbetsuppgifter inom HR, ekonomi och fastighetsfrågor. Därefter genomfördes ett förbättringsarbete relaterat till resultaten från analysarbetet. Under projektet genomförde Sirona ett omfattande antal djupintervjuer och fokusgruppsmöten. Därtill analyserades ekonomiska rapporter, budget, verksamhetsplaner, bemanning och rollbeskrivningar. Under projektet rapporterade Sironas team till landstingsdirektören och vice landstingsdirektör.

Resultat

Projektet resulterade i förslag till en ny organisation som ändamålsenligt styr och följer upp landstingets verksamheter. Landstinget påbörjade implementeringen av projektgruppens rekommendationer för en ny struktur. Den nya organisationsstrukturen ämnade främja och underlätta samarbetet mellan olika funktioner i de centrala staberna och förvaltningarna. Arbetet bidrog även till ett beslut om att förändra nämndstrukturen i landstinget.