Skip to main content

Bakgrund

Innovation Skåne AB (ISAB) hade i uppdrag att genom ett lärandeprojekt säkerställa ett effektivt utnyttjande av möjligheterna med digitalisering inom Region Skånes verksamhetsområde.

Sirona Health Solutions fick i uppdrag att tillsammans med ISAB designa och förbereda ett pilotprojekt. Projektet inkluderade att inventera, analysera, värdera och prioritera digitala lösningar tillämpbara i primärvården med potential att stödja nya attraktiva organisationsformer, processer och/eller nya arbetsformer inom primärvården.

Utmaning

Det övergripande målet och syftet med projektet var att säkerställa ett effektivt utnyttjande av möjligheterna med digitalisering inom offentligt finansierad vård.

Genomförande

En hypotesdriven analys genomfördes utifrån tidigare arbete samt från klinisk expertis genom utförandet av workshops med referensgrupp, en senior expertgrupp och intervjuer med primärvården inom Region Skåne. Vidare utfördes kvantitativ analys av vårddata (patientgrupper, vårdenhetsdata, flödesanalys) för att verifiera den hypotesdrivna analysen samt en inventering av internationellt och nationellt tillgängliga digitala lösningar. Sirona bistod även med operationell projektledning och genomförande av projektet där styrgruppen tog beslut baserat på arbetsgruppens rekommendationer. Budget- och ekonomistyrningsansvar var inkluderat. Sirona bistod också med spetskompetens i form av planering, genomförande, utvärdering, kunskapsöverföring och effekthemtagning.

Resultat

Sironas arbete bidrog till framtagande av förslag på flertalet pilotprojekt att starta upp inom primärvården. Utifrån de olika analyserna har patientgrupper/ flöden identifierats där digitala lösningar kan skapa värdeskapande effekt. Vidare blev resultatet en inventering av tekniklösningar som kan tillämpas på den svenska marknaden samt en systematisk projektledning baserat på fakta som säkrar framdrift och analys. Region Skånes fick en strategisk plan för arbete avseende investering i digital hälso- och sjukvård, och kunskapsöverföring skedde till ISAB avseende genomförande av denna typ av strategi- och implementeringsprojekt.