Skip to main content

Bakgrund

Kostnaderna för äldreomsorgen i Sverige uppgick 2012 till drygt 102 miljarder kronor, där särskilt boende utgjorde cirka 60% av de samlade utgifterna för äldreomsorgen. Den enskilt största kostnadsposten för äldreomsorg – ca 60% av de totala kostnaderna – är personalkostnader. Kostnader, bemanning och kvalitet är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. I dagsläget finns det få, om några, studier som utreder hur kostnader och personaltäthet relaterar till, och påverkar, kvaliteten inom den svenska äldreomsorgen.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag av Svenskt Näringsliv att analysera samband mellan kostnader, kvalitet och bemanning inom äldreomsorgens särskilda boenden.

Genomförande

I studien analyserades aktuella data från Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rörande förhållanden inom äldreomsorgens särskilda boenden. Analysen genomfördes med flera multipla linjära regressioner för att skatta effekten av ökad personaltäthet på fem utvalda kvalitetsmått: två brukarupplevda och tre processrelaterade.

Resultat

Analysen visade att det är stor spridning mellan kommunerna i såväl kostnad per brukare som i kvalitetsresultat, där ökade kostnader inte tycks leda till ökad kvalitet. Analysen av sambandet mellan personaltäthet och kvalitet på enhetsnivå indikerade att det finns ett litet positivt och statistiskt signifikant samband mellan personaltäthet och brukarupplevd kvalitet. Dock kunde inget samband observeras när grad av uppfyllelse av processmått analyserades i relation till personaltäthet. Analysen visade att det fanns ett flertal faktorer som påverkar kvaliteten vid enheter utöver personaltäthet såsom omsorgspersonalens utbildning och personalomsättningen.