Skip to main content

Bakgrund

Övergångsprojektet Sällsynt Övergång är ett flerårigt utvecklingsprojekt med målet att förenkla övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård för individer med en sällsynt sjukdom, samt stödja deras resa mot att bli självständiga individer. Under 2015–2016 genomfördes ett flertal workshops med ungdomar, vilket resulterade i slutsatsen att ett relevant stöd skulle vara att få koordinerande stöd av en vårdlots.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att utvärdera övergångsprojektets första kliniska test av en klinisk vårdlots, avseende tjänstens effekt för ungdomar och deras anhöriga samt dess samhällsekonomiska potential.

Genomförande

Testet genomfördes med 12 ungdomar tillhörande två enheter: Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst samt Karolinska Sjukhuset. Tjänstens effekt för ungdomarna och deras anhöriga utvärderades utifrån separata formulär för respektive målgrupp. Datainsamling skedde dels vid uppstart (baseline) samt vid pilotens slut cirka 12 veckor senare, i syfte att mäta vilka förändringar som skett. För att få en bild av hur tjänsten nyttjades registrerade lotsarna varje enskild kontakt under projektets gång. Mer specifikt angavs kontaktorsak, hur lång tid varje kontakt tog samt vilken hjälp lotsen kunde ge. Tjänstens plats i vården diskuterades utifrån en litteraturstudie samt utifrån en begränsad nyttokalkyl för tjänstens effekter kontra kostnader.

Resultat

Arbetet bidrog till att få en första förståelse för hur tjänsten användes och dess effekter för unga och anhöriga. Anhörigas oro inför ungdomarnas vårdövergång minskade påtagligt. Vid nästan samtliga (93 procent) av kontakterna förekom frågor om landstingsfinansierad vård. 37 procent av kontakterna ledde till en undvikbar vårdkontakt, motsvarande 0,52 undvikbara vårdkontakter per ungdom och månad. Den landstingsfinansierade besparingen per heltidsanställd lots uppgick till ca 58’ kr, vilket är högre än den genomsnittliga lönekostnaden för en sjuksköterskeutbildad lots om 43’ kr, vilket motiverar ytterligare studier.