Skip to main content

Bakgrund

Regionen ville öka transparensen mellan vårdgivare och beställare genom att inleda en utvecklingsdialog med verksamheterna. Vidare ville regionen införa en metodik för verksamhetsutvärdering i syfte att säkerställa en säker och evidensbaserad vård som utförs med rätt kompetenser och med rätt resurser.

Utmaning

Sironas uppdrag var att ta fram en nulägesbild för fysioterapin i primärvården i regionen. I detta ingick att utarbeta en metodik för att skapa lärande samt att se över hur regionen i framtiden ska arbeta med verksamhetsutvärderingar.

Genomförande

Sirona genomförde kvantitativa analyser av landstingets interna vårddata samt av offentligt tillgängliga uppgifter för att ge en nulägesbild av fysioterapin i regionen.

För den vidare verksamhetsutvärdering valdes en fjärdedel av samtliga verksamheter ut med syfte att få ett representativt urval baserat på verksamheternas produktion, specialitet samt geografiska lokalisering. För de valda verksamheterna genomfördes platsbesök med intervjuer med verksamhetschefer och fysioterapeuter med ersättning enligt nationella taxan samt vid vårdcentraler. För dessa verksamheter genomfördes även journalgranskningar för att säkra följsamhet till gällande avtal, regelverk, lagar, medicinska riktlinjer och förordningar.

Resultat

Sironas arbete resulterade i en gedigen verksamhetsgenomlysning och en nulägesbild av fysioterapin i regionen. Verksamhetsutvärderingen visade överlag på god kvalitet av fysioterapin i landstinget, men med utrymme för vidare utveckling. Utifrån faktabaserad analys formulerade Sirona rekommenderade åtgärder för att vidareutveckla fysioterapin inom regionen. Arbetet resulterade även i framtagandet av en metodik för hur regionen i framtiden ska arbeta med verksamhetsutvärderingar.