Skip to main content

Bakgrund

Det privata bolaget önskade en tydligare definition över vad e-hälsa och välfärdsteknologi innebär för bolaget samt vägledning kring vilka initiativ som bör göras framöver inom området.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att definiera, tydliggöra och rama in bolagets strategiska och framtida inriktning inom marknadssegmenten kring e-hälsa och välfärdsteknologi. Projektets huvudsakliga syfte var att ta fram ett strategiskt beslutsunderlag kring bolaget framtida inriktning inom e-hälsa och välfärdsteknologi för de närmaste fem åren.

Genomförande

Sirona genomförde en analys av bolagets nuvarande position inom e-hälsa och välfärdsteknologi genom intervjuer med nyckelintressenter inom bolaget samt undersökning av tidigare initiativ och projekt inom området. Vidare genomfördes en kartläggning och analys av e-hälso- och välfärdsteknikmarknaden för att identifiera trender och potentiella affärsmöjligheter. Detaljering och kvantifiering av affärsmöjligheter genomfördes genom analys av liknande aktörer och identifiering av möjliga kunder. Sirona arbetade integrerat med bolaget genom ett nära samarbete med en projektgrupp tillsatt av bolaget med erfarenhet av tjänsteutveckling, samt regelbundna avstämningar med bolagets ledningsgrupp.

Resultat

Arbetet resulterade i en kartläggning över prioriterade och övergripande tjänsteutvecklingsinitiativ, investeringar och aktiviteter inom e-hälsa och välfärdsteknologi för de kommande 1–5 åren. Sironas arbete bidrog till att formulera en samstämmig och tydlig bild av bolagets nuvarande och framtida position inom e-hälsa och välfärdsteknologi.