Skip to main content

Bakgrund

Det aktuella sjukhuset hade i flera år arbetat med ett operationsplaneringssystem. Då leverantören av systemet beslutat att sluta utveckla och ge support till den version som användes, beslutade sjukhuset att införa en uppdaterad version av operationsplaneringssystemet.

Utmaning

I den tidigare versionen hade verksamheten stora möjligheter att själva anpassa systemet i stor utsträckning. Det medförde att systemet blev svåradministrerat och det skapade svårigheter att få en överblick av systemet. I den nya versionen beslutades att arbetssättet kring operationsplanering och operationsuppföljning skulle utföras på ett mer standardiserat och gemensamt sätt. Vidare fanns utmaningar i att integrera den nya versionen med bland annat sjukhusets debiteringssystem, datalager, rapporteringssystem och andra journalsystem. Ett ytterligare krav var att anpassa systemet till uppdaterade krav i patientdatalagen.

Genomförande

Sirona ansvarade för projektledning och genomförande, och implementeringen gjordes tillsammans i ett projektteam med förvaltningen på sjukhuset, verksamhetsrepresentanter samt konsultstöd från Sirona. I tillägg till det organiserade Sirona kravhantering från verksamheten genom olika referensgrupper. Sirona var delaktigt i samtliga delar, bland annat beställning och upphandling av systemdelar, kravställning och testning av systemet, utbildning av slutanvändare samt införande samt utvärdering av hela implementeringsprojektet.

Resultat

Projektet resulterade i ett nytt, förbättrat operationsplaneringssystem som hanterar över 50 000 patienter per år, med cirka 4 000 användare på sjukhuset. Arbetet resulterade även i att systemet möter de nya kraven i patientdatalagen