Skip to main content

Bakgrund

Helse Sør-Øst är Norges största hälsoregion, med en samlad budget på 70 miljarder SEK. Ett av Helse Sør-Østs viktigaste långsiktiga strategiska mål är att reducera väntetiderna inom öppen specialistvård.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att stödja Helse Sør-Øst i processen med att identifiera områden med potential för produktivitetsförbättringar inom regionens samtliga verksamhetsområden, samt genomförandet av förändringsarbetet.

Genomförande

Sirona genomförde kvantitativa analyser och genomlysning av Helse Sør-Østs interna data samt offentligt tillgängliga uppgifter. Detta för att identifiera skillnader i produktivitet i all elektiv vård inom samtliga verksamhetsområden mellan de tio olika hälsovårdsmyndigheterna i regionen.

Sirona genomförde en simulering av olika produktivitetshöjande åtgärder för att skapa ett faktabaserat underlag för vidare prioriteringsarbete avseende köer och väntetider för hela verksamheten och varje sjukhus och klinik. Varje sjukhus och klinik fick därefter stor frihet i att utforma egna program för vidare genomförande. I nära samarbete med Helse Sør-Østs arbetsgrupp utvecklade Sirona därefter ett system och en process för regelbunden och systematisk uppföljning av klinikernas förbättringsarbete. Vårt team tog även fram indikatorer för uppföljning på både sjukhus- och kliniknivå för exempelvis väntetider och andelen patienter som inte mottagit vård inom utsatt tid. Därtill utgjorde Sironas team ett process- och metodstöd till Helse Sør-Østs arbetsgrupp i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Under projektets gång medverkade Sirona vid workshops för att förankra resultatet i verksamheterna.

Resultat

Sironas arbete bidrog till att ett omfattande och långsiktigt förändringsarbete sjösattes i Helse Sør-Øst. Under det första halvåret 2014 förankrades arbetet i de aktuella verksamheterna, och strukturerade rutiner för återkoppling av uppföljningsdata implementerades. Rutiner som utvecklade av HSØ i samarbete med Sirona. De preliminära resultaten av arbetet visade att andelen patienter som inte får vård inom utsatt tid (fristbrudd) i genomsnitt minskat från 6,3 % till 5,2 %. Trenden pekar på en fortsatt minskning; i september 2015 uppgick andelen till endast 4 %.