Skip to main content

Vård och omsorg angår alla invånare i Sverige. Vi vill att den ska finnas där för oss och våra nära och kära när det behövs.

I Sverige har regioner till uppgift att förse invånarna med hälso- och sjukvård medan kommuner har ansvar för vård och omsorg. Regioner och kommuner befinner sig idag i ett ansträngt läge då en åldrande befolkning både medför ett minskat skatteunderlag samt lägre tillgång till arbetskraft. Utöver detta medför Agenda 2030 och andra internationella överenskommelser, att man behöver reducera sin direkta och indirekta miljöpåverkan när det gäller både utsläpp av växthusgaser samt förluster av habitat och nyckelbiotoper.

Vi har de senaste tio åren genomfört över 300 uppdrag inom vård och omsorg i Sverige. Sirona har gedigen erfarenhet av att stötta regioner och kommuner, till exempel genom omfattande regionala arbeten inom omställningen till nära vård och operationell verksamhetsutveckling. Vi vet att de viktigaste hävstängerna för att uppnå god och jämlik vård är tidiga proaktiva och preventiva insatser. Dessa insatser gäller både invånarnas livsstil och levnadsvanor i kombination med operativa åtgärder för ökad produktivitet och effektivitet. Samlat vet vi även att insatser inom dessa områden har effekter på ekologisk hållbarhet – det som är bra för individen är även bra för miljön och ekonomin!

Johan Hilm

Specialiserad inom omställning nära vård och förändringsledning.

Gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering, strategisk ledning och uppföljning.

070 913 26 26
johan.hilm@sironagroup.se

Mattias Lindberg

Specialiserad inom digitalisering och vårdbemanning

Bred erfarenhet av ledning och styrning från både läkemedelsbolag och hälso-och sjukvårdssektorn. Lång erfarenhet som projektledare och linjechef för forskningsteam och inom vårdbemanning.

070 774 04 25
mattias.lindberg@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke