Skip to main content

Sveriges regioner utgör kärnan i landets hälso- och sjukvård och måste kontinuerligt anpassa sig efter sina invånare

Sveriges regioner befinner sig idag i ett ansträngt läge då en åldrande befolkning både medför ett minskat skatteunderlag samt lägre tillgång till arbetskraft. Detta sätter press på resurserna och kräver en mer effektiv användning av befintlig personal och teknologi. Under de senaste tio åren har Sirona framgångsrikt genomfört en rad uppdrag åt Sveriges regioner inom hälso- och sjukvård. Vår erfarenhet ger oss en gedigen grund för att möta de utmaningar som vårdsystemet står inför och för att skapa en mer hållbar och effektiv vårdsektor inför framtiden.

En central del av vår expertis ligger inom digitalisering och verksamhetsförändring av sjukvården. I samarbete med regionerna har vi implementerat, projektlett och utvecklat digitala lösningar med syfte att effektivisera verksamheten, reducera onödig byråkrati och förbättra vårdkvaliteten. Sirona har även erfarenhet av att stödja regioner i omställningen till nära vård samt i vårdstrukturering och dimensionering av sjukhus. Detta kan minska trycket på stora sjukhus och ge invånarna bättre tillgång till vård. Genom att optimera vårdprocesser, minska väntetider och öka tillgängligheten kan vi säkerställa att fler invånare får jämlik vård när de behöver den. Vi vet att de mest effektiva sätten att uppnå högkvalitativ och jämlik vård inkluderar tidiga proaktiva och preventiva insatser.

Johan Hilm

Specialiserad inom omställning nära vård och förändringsledning.

Gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering, strategisk ledning och uppföljning.

070 913 26 26
johan.hilm@sironagroup.se

Mattias Lindberg

Specialiserad inom digitalisering och vårdbemanning

Bred erfarenhet av ledning och styrning från både läkemedelsbolag och hälso-och sjukvårdssektorn. Lång erfarenhet som projektledare och linjechef för forskningsteam och inom vårdbemanning.

070 774 04 25
mattias.lindberg@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke