Skip to main content

Bakgrund

Region Dalarna beslutade att genomföra en fördjupad uppföljning av fysioterapeuter verksamma enligt Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Detta är en del av Region Dalarnas systematiska uppföljning av vårdgivare. Dessa fördjupade uppföljningar är en viktig del i regionens arbete med verksamhet- och kvalitetsutveckling, att säkerställa att en god och säker vård bedrivs samt att öka kunskap hos berörda parter. Med fysioterapi avses fysioterapeutisk behandling som är föranledd av skada eller sjukdom.

Uppdrag

Under våren 2022 fick Sirona i uppdrag att utföra en oberoende granskning av den dokumenterade medicinska kvaliteten och tillgängligheten hos utvalda fysioterapeuter i Region Dalarna, samt granska fakturerad ersättning från fysioterapeuter verksamma enligt LOF.

Genomförande

Granskningen omfattade ett urval av verksamheter i regionen. Journalgranskningen baserades på avidentifierade patientjournaler per vårdgivare.

Revisionen har undersökt vårdgivarnas journaldokumentation avseende bland annat diagnos, behandlingsåtgärder och omfattning samt de krav i övrigt som gäller för god journalföring.

Granskningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med samtliga fysioterapeuter, en journalgranskning samt granskning av fysioterapeuternas följsamhet till relevanta lagar och nationella föreskrifter för berättigande till ersättning.

Resultat

Arbetet levererades i form av en skriftlig rapport innehållande resultat, bedömningar och slutsatser. Baserat på resultaten i granskningen har Sirona presenterat ett antal förslag på förbättringar, exempelvis att fortsätta erbjuda utbildningar i journalföring och avtalsfrågor för att öka kunskapen om kvalitet- och patientsäkerhetsarbete.

Sirona tackar för förtroendet i detta viktiga arbete!