Skip to main content

Bakgrund

En myndighet startade 2017 ett internt utvecklingsprojekt för att skapa en tydligare struktur för hanteringen av frågor och ett bättre systematiskt arbete inom ett ämnesområde. I samband med projektets start togs ett beslut om att det skulle utvärderas efter två år.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att utvärdera det interna utvecklingsprojektet. Utvärderingen skulle ha både ett internt och externt perspektiv och omfatta såväl projektets genomförande som uppnådda resultat.

Genomförande

Utvärderingen bestod främst av tre delar:

  • Dokumentstudier av mötesanteckningar från forum som skapades i samband med utvecklingsprojektet, för att kartlägga projektets genomförande
  • Intervjustudie genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare på myndigheten och relevanta externa personer från andra relevanta myndigheter, förbund och organisationer.
  • Syntes utifrån resultaten av dokumentstudien och intervjustudien. Övergripande mönster/teman identifierades och utvecklingsprojektet utvärderades.

Resultat

Utvärderingen resulterade i en rapport med där kartläggningen av projektets genomförande och resultat samt identifierade förbättringsområden presenterades.  Utvärderingen bidrog till myndighetens beslut att fortsätta driva utvecklingsprojektet ytterligare ett år.