Skip to main content

Bakgrund

Äldreomsorgen är ett alltmer uppmärksammat område och Socialstyrelsen fick ett särskilt uppdrag att utreda om det förekommer systematiska kvalitetsskillnader inom äldreomsorgen.

Utmaning

På uppdrag av Socialstyrelsen utredde Sirona om det inom äldreomsorgen förekom systematiska kvalitetsskillnader. Centralt för uppdraget var att jämföra vård- och omsorgkvalitet mellan offentliga och privata utförare samt skapa insikt i huruvida kvaliteten påverkas om en enskild utförare bedriver sin verksamhet i associationsform som är vinstdrivande respektive icke-vinstdrivande.

Genomförande

Arbetet innehöll omfattande kvantitativa analyser baserade på Äldreguiden, den nationella Brukarundersökningen, Stockholms stads brukarundersökning, Senior Alert med flera. Analyser utfördes både separat och genom korskörningar mellan olika källor för att validera datakällor samt studera samband.

Resultat

Analysen visade att det inte gick att identifiera några systematiska kvalitetsskillnader mellan offentligt och privat driven äldreomsorg inom särskilt boende och hemtjänst. En ytterligare insikt var att det inte heller var möjligt att uppmäta några statistiskt säkerställda skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer.